A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Barn i friluft

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling
Satser og betalingsinformasjon
Fra 1. august 2016:
Maksimumssats for de kommunale barnehagene er kr 2 655 (for bruttoinntekter over kr 486 750).
Familier med bruttoinntekt som er lavere enn kr 486 750 kan søke redusert foreldrebetaling, og satsen skal da være 6 % av bruttoinntekt.
  • Det betales for 11 måneder i heldagsbarnehager.
  • Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av barnehagens styre/ eier. Dette beløpet varierer i de forskjellige barnehagene. 
  • Det er husholdningens bruttoinntekt som legges til grunn.
Komplett søknad

Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling og eventuelt gratis kjernetid trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt. Oppfyller du kravene til gratis kjernetid, vil dette bli innvilget gjennom søknad om redusert foreldrebetaling.

Søknadsskjema finner du her: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=4057&ouref=1612

Godkjent inntektsdokumentasjon
• Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av siste selvangivelse.
• Er foreldrene samboere/gift skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
• Bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen. 
• Er forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter. 
• Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

For arbeidstaker:
• Kopi av siste måneds lønnsslipp eller
• Ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem.
• Ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres.
For selvstendig næringsdrivende:
• Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt 
• Husk: Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen.
For arbeidsledige:
• Kopi av siste utbetaling fra trygdekontoret/arbeidskontoret.
For hjemmeværende:
• Skriv hjemmeværende i rubrikk for arbeidsgivers navn.
For studenter:
• Kopi av studentbevis eller
• Bekreftelse fra skolen vedrørende skoleplass.
• Dokumentasjon på overgangsstønad.
For sosialklienter/ flyktninger:
• Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad.
• Hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste ”inntektskilde” skal det foreligge bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret.
Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.
 
Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer hvis familien har lav inntekt
20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, innvilges der husholdningens bruttoinntekt er lavere enn 417 000 kr.
Fra 1. august 2016 har alle 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen satt til 405 000 kroner. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.
De som søker redusert foreldrebetaling, søker samtidig om gratis kjernetid dersom barna er 4, 5 eller 6 år (utsatt skolestart), og har en bruttoinntekt som er lavere enn kr 417.000,-.
De som allerede har fått vedtak om redusert foreldrebetaling, og som oppfyller kravene om gratis kjernetid, får nye vedtak som også omfatter gratis kjernetid.

Søknadsskjema finner du her: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=4057&ouref=1612