A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Prosedyre: Psykososial Støttegruppe - Retningslinjer

1. Formål

Å sikre og organisere psykososial førstehjelp til personer som har vært involvert i eller berørt av ulykker, kriser og eller katastrofer.

2. Omfang

1. Alvorlige ulykker med skadde eller døde som berører Hemne kommune sine innbyggere 2. Situasjoner der mennesker er eksponert for traumatiske opplevelser 3. Branntilfeller med omkomne eller skadde 4. Selvmord 5. Krybbedød

3. Ansvar og myndighet

Alle medlemmer i psykososial støttegruppe

4. Beskrivelse

Psykososial støttegruppe er opprettet for å gi psykososial førstehjelp ved ulykker, kriser eller katastrofer. Gruppen inngår som en del av kommunens beredsskapsplan og må ses i sammenheng med enhetenes egne kriseplaner.

Organisering

 • Gruppen er flerfaglig sammensatt og består av prest, lege, psykiatrisk sosionom, psykiatrisk sykepleier, enhetsleder helsestasjon (helsesøster) og enhetsleder pleie og omsorg.
 • Gruppen ledes av enhetsleder pleie og omsorg , Eli Mette Ljøkelsøy Vitsø som nås på telefon 920 55 607 
 • Gruppen organiserer seg internt i forhold til ulike arbeidsoppgaver.
 • Gruppens medlemmer har ikke vaktordning, men møter etter utkalling , dersom vi har mulighet for det. 

Varslingsrutiner

 1. Gruppens tjenester skal rekvireres fra lege, politi, AMK/sykehus, legevaktsentral eller brannvesen
 2. Gruppen skal ALLTID varsles ved selvmord
 3. Gruppen  skal kontinuerlig ha oppdatering om faktiske forhold rundt hendelsen
 4. Det er gruppens leder som skal varsles ved behov for bistand. Dersom andre medlemmer varsles først, skal leder alltid tilkalles
 5. Ved store ulykker og krisepregede hendelser, skal kommunens kriseledelse varsles (rådmann er leder)
 6. Oppmøtested for gruppen er fortrinnsvis møterom Hemne helsesenter
 7. Om mulig skal en av gruppens medlemmer, fortrinnsvis leder, være på oppmøtestedet for å koordinere arbeidet
 8. Gruppen skal ikke uttale seg til presse eller media om aktuelle hendelser, den skal alltid henvise til skadestedsleder

Debriefing

 1. Gruppen tar selv ansvar for egen debriefing. Dette skal skje snarest mulig og helst innen 24 timer
 2. Gruppen skal delta i debriefing med andre involverte etter behov
 3. Gruppen skal innhente ekstern bistand fra Orkdal DPS ved behov . Tlf. 72 82 98 00 (mandag - fredag)

Opplæring

Det må tilstrebes at gruppens medlemmer årlig har opplæring og påfyll i sorg-/krisearbeid.

Informasjon

 1. Gruppens tilbud og oversikt over medlemmer sendes aktuelle instanser i regionen
 2. Ferielister over medlemmer sendes aktuelle instanser i regionen
 3. Informasjon legges ut på kommunens hjemmeside.

 Medlemsoversikt og rapporteringsskjema finner du under lenker i prosedyren

5. Henvisning

Styrende dokumenter