A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Utredning ny drikkevannkilde Eide kommunale vannverk

Bilde fra drikkevannsutredning 2018

Hemne kommunestyre har vedtatt utredning av ny vannkilde til Eide kommunale vannverk.  Denne saken har fått mye oppmerksomhet, og derfor velger vi å legge ut litt mer informasjon om saken.

Sist oppdatert 09.05.2019

Det presiseres at vannet som leveres fra Eide kommunale vannverk, som dekker områdene mellom Vinjeøra, Kyrksæterøra, Kynnsvika og Holla, er av god kvalitet og ligger godt innenfor regelverket som setter krav til kvaliteten til drikkevann. Det tas rutinemessig prøver av vannet minst hver fjortende dag. Hvis det skulle oppstå situasjoner der det skulle være mistanke om at vannet ikke er trygt å drikke, kan abonnentene være trygge på at det vil bli gitt umiddelbar varsling gjennom telefon og SMS. I tillegg vil det ved slike hendelser bli lagt ut oppdatert informasjon på kommunens internettsider.

 

 

Bakgrunnen for at Hemne kommune må utrede ny drikkevannskilde har to vesentlige årsaker:

Den første årsaken, er at det er utfordrende å produsere nok vann ved grunnvannsanlegget som ligger på Eidsneset. Vannet som pumpes opp av grunnen har svært høye jernverdier, og spesielt når det er høyt forbruk av vann ut på nett, får man problemer med å produsere nok rent vann. Dette skyldes både at det er problemer med å få nok vann opp av bakken, men også at jernet gjør det krevende å rense vannet tilstrekkelig.

Den andre viktige årsaken til at det utredes en ny drikkevannskilde, er at Staten representert ved Mattilsynet krever en høyere leveringssikkerhet enn det som vi har i Hemne per i dag. De senere åra er det blitt stilt klare krav til at alle vannverk skal ha en reserve vannkilde og vannbehandlingsanlegg, som tilfredsstiller eksakt de samme kravene som hovedanlegget. Dette betyr at selv om grunnvannsanlegget på Eidsneset hadde fungert hundre prosent, så måtte uansett kommunen funnet en ny vannkilde og bygd et nytt vannbehandlingsanlegg som er uavhengig av hovedanlegget. Dette fordi at innbyggerne i Hemne skal være sikret rent drikkevann i springen selv om grunnvannskilden på Eidsneset skulle bli forurenset eller hovedrenseanlegget for eksempel skulle brenne ned. Denne siste årsaken er det fort å glemme når temaet ny vannkilde kommer opp.

 

Målet med den utredningen som nå pågår, er at vi skal få på plass både en bedre drikkevannskilde enn det vi har i dag, men samtidig ønsker vi å beholde dagens drikkevannskilde på Eidsneset som reserve. Basert på lang erfaring med anlegget på Eidsneset, så ser vi at vi ved å ta ut lite vann (som vil være tilfelle for en reservekilde), så bedres evnen til å hente opp godt drikkevann - både med tanke på kvalitet og kvantitet. Greier vi å få til dette, slipper vi å investere i mer enn ett anlegg. Gjør vi feile valg vil vi kunne risikere at vi om noen år igjen befinner oss i en situasjon der vi nok en gang må finne en ny kilde og bygge enda et renseanlegg. På bakgrunn av dette er det svært viktig for oss å blant annet kunne dokumentere at Eidsneset er tilstrekkelig uavhengig fra den nye vannkilden vi skal velge, slik at en kritisk hendelse ikke gjør at både hoved- og reservekilde kan bli ødelagt på samme tid.

 

Hemne kommune har gjort flere vurderinger rundt valg av ny vannkilde. Basert på politiske føringer er det nå fire alternativer som utredes:

Stormorrovatnet, Rovatnet, Vinddalsvatnet og Ånavatnet.

 

For tiden så er den viktigste aktiviteten vi holder på med å ta vannprøver av de kildene vi skal utrede, for å være sikre på at vannkilden gir et tilstrekkelig godt råvann. Vårt mål er å få på plass en drikkevannskilde som er trygg for framtida, samtidig som at de begrensningene som påføres de som bor og jobber i nedbørsfeltene skal være så små som mulig. For å oppnå dette bruker vi vår egen fagkunnskap, samtidig som vi tilknytter oss den beste kompetansen i landet på vann og vannkvalitet gjennom bruk av flere solide konsulentfirmaer. Vi er også i tett dialog med Mattilsynet for å sikre at vi gjør valg som er fremtidsrettede med tanke på stadig skjerpede krav til drikkevannsforsyningen fra Staten.

I tillegg har vi stort fokus på å tette lekkasjer og å holde forbruket nede. Vi ser at også våre abonnenter gjør en forskjell i den situasjonen vi står oppe i, dette ved at det brukes mindre vann enn det ble gjort på samme tid i fjor. Driftspersonellets iherdige innsats med lekkasjesøk og reparasjoner, sammen med at abonnentene på vannverket ikke sløser med vannet gjør at vi har tid til å gjennomføre en grundig utredning av ny vannkilde. 

Det vil ikke bli fattet noen beslutning om ny vannkilde før tidligst høsten 2019.

 

Vi registrerer at det er en viss skepsis blant befolkningen til hvordan det vil påvirke den enkeltes situasjon hvis en får en drikkevannskilde i nærheten av sin egen eiendom, næringsinteresse, turområde eller lignende. Det er forståelig at det oppstår slik skepsis, basert på historier fra andre steder der det er etablert drikkevannskilder. Hemne kommune vil arbeide for at de restriksjonene (klausuleringene) som blir innført i nedbørsfeltet til en ny drikkevannskilde blir så små som mulig, men tilstrekkelige til å sikre at innbyggerne får et trygt drikkevann.

Som en del av utredningen av ny vannkilde vil det på et tidspunkt bli sett på mulige restriksjoner (klausuleringer) for å sikre vannkilden, men disse eventuelle restriksjonene kommer man ikke fram til før et stykke ut i prosessen, da man må kjenne både naturlige svingninger i vannmassen og valg av rensemetoder og lignende begynner å komme frem. Det er blant annet derfor at fokus på vannprøver er så stort akkurat nå.

Et stykke frem i prosessen når drikkevannskilde endelig velges, må Hemne kommune planlegge og innføre de restriksjonene som anses som tilstrekkelige både fra oss som ansvarlig vannverkseier og som blir krevd av Mattilsynet. Hvis dette er restriksjoner som griper inn i privatpersoners rettigheter, er kommunen forpliktet til å prøve å finne en løsning på hvordan den enkelte kan kompenseres for den ulempen som blir påført. Dette kan skje gjennom enkeltavtaler med grunneiere, eller gjennom at det lages avtaler med en større gruppe grunneiere/berørte. Grunneiere og berørte parter vil ha rett til juridisk bistand i denne fasen.  

 

Under kan en finne lenker til utredningene som foreløpig er gjort i saken. Det anbefales spesielt å lese saksframlegget i saken som ble behandlet i juni 2018 hvis man ønsker å sette seg mer inn i saken: 

 

Saksfremlegg til møte i kommunestyret juni 2018.

 

Presentasjon av utredning ny drikkevannskilde gitt til kommunestyret ifm behandling av saken i juni 2018

 

Saksfremlegg med vedlagte grunnlagsdokumenter.

 

Denne linken tar deg til hele arkivsaken, der informasjon fra og til kommunen vedrørende saken legges

 

Bilde fra drikkevannsutredning 2018