A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Avlastning barn og unge

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Ergoterapitjeneste

At mennesker med ervervet eller medfødt skade eller sykdom gjenvinner, bevarer og utvikler sin funksjonsevne. At behov for omsorgstjenester og institusjonsopphold unngås eller utsettes ved å øke eller opprettholde den enkeltes evne til å mestre daglige aktiviteter og klare seg i eget hjem lengst mulig

Fysioterapitjeneste Å rehabilitere og opprettholde menneskers funksjonsevne
Hjelpemiddelformidling

Bidra til at befolkningen har hjelpemidler som gjør dem best mulig i stand til å leve et selvstendig liv

Hjemmesykepleie

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kommunale boliger - utleie Tilby leie av bolig for ansatte samt øvrige innbyggere i Hemne med behov for bolig.
Legetjeneste

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Som en oppgave under helsetjenesten, skal kommunen sørge for diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte.  For å løse denne oppgaven skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning.

Legevakt Dekke behov for øyeblikkelig hjelp utenom legekontorets åpningstid i situasjoner som kan vente og som ikke er alvorlige og livstruende.
Matservering/ombringing

Å fremme trivsel og sunnhet samtidig som den enkelte kan leve og bo selvstendig

Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Omsorgslønn

Å sikre best mulig omsorg for den hjelpetrengende og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.

Personlig assistent

At brukeren har frihet til å leve sitt eget liv

Praktisk bistand

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Psykisk helsearbeid

Bidra til å fremme uavhengighet,selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Smittevern Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
Støttekontakt

Gi de som ellers fyller kriteriene en meningsfylt fritid.

Sykehjemsplass

Å bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for sykehjemsplass.

Tolk Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.
Transport av funksjonshemmede Gi et transporttilbud til funksj.hemmede som ikke kan eller med store vansker, kan bruke kollektivt transportmiddel.
Trygghetsalarm Bidra til økt trygghet som gjør den enkelte i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.