A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Antibiotikaresistente bakterier - forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet FOR 1996-07-05 nr 700: Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antib
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven Ny lov om arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arkivlova Lov om arkiv.
Beredskapsloven Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold.
Betalingsregulativ
Delegeringsreglement rådmann Heim kommune Omfatter delegering pol. utv., delegering til rådmann
Eldrerådsloven Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.
Etiske retningslinjer Hemne kommune

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer.

Etiske retn.linjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn. Bl.a. i forhold til å bruke myndighet

med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.

Ferieloven Lov om ferie.
Flagging på kommunale bygninger Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift om habilitering og rehabilitering Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (
Forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.
Forskrift om pasientjournal FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forsyningsforskriften
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Generell forskrift for næringsmidler

Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.  

Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Helse- og sosialberedskapsloven Lov om helsemessig og sosial beredskap.
Helsepersonelloven Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Helsetilsynsloven Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.
Husleieloven Lov om husleieavtaler (husleieloven).
Individuell plan Endring: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Kommunalt råd for funksjonshemmede, mandat. Sammensetning, arbeidsoppgaver, møteform
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter l
Legemiddelloven Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).
Likestillings- og diskrimineringsloven Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Matloven Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
Medisinsk utstyr Lov om medisinsk utstyr.
Merking av næringsmidler - forskrift

FOR 1993-12-21 nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler. 

NORM-register FOR 2003-11-14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkin
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Pasient og brukerrettighetsloven Lov om pasient og brukerrettigheter
Pasientskadeloven Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Psykisk helsevernloven Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
Reglement - forbud mot røyking i Hemne kommune Reglementet omhandler hvor det er røykeforbud i kommunale bygg og anlegg
Reglement for innkjøp i Hemne kommune
Smittevernloven Lov om vern mot smittsomme sykdommer.
Sporingsforskriften

FOR 2004-12-23 nr 1809: Forskrift om sporbarhet av næringsmidler og fôr. 

Tannhelsetjensteloven Lov om tannhelsetjenesten.
Tobakkskadeloven Lov om vern mot tobakksskader.
Trygderefusjon for leger og fysioterapeuter FOR 1998-06-18 nr 590: Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykol

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.