A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DemensTilbud for personer med demens og deres pårørende

Hemne har to avdelinger på Hemne helsesenter som er spesielt tilrettelagt for personer med demens.

Kommunen har demensteam der fastlegen , sykepleier med videreutdanning demens, sykepleier med viderutdanning i psykisk helsearbeid og kommuneergoterapeut er med.

For pårørende er det tilbud om pårørendeskole og samtalegruppe.

Andre tilbud som kan være aktuelt for personer med demens er hjemmetjeneste, ergoterapi for tilrettelegging i hjemmet, utlevering av middag, støttekontakt, dagopphold samt kort- og langtidsopphold sykehjem og avlastning. Dagsenter for personer med demens er under planlegging.

 

Hva er demens?

"Hva er demens" heter et kortfattet informasjonshefte om de vanligste demenssykdommene og om praktiske følger det får for den syke selv og for pårørende. Heftet er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for  aldring og helse.

Heftet tar opp symptomer på demens og tilstander som kan ligne på demens, atferdsendringer, medisiner og betydning av legeundersøkelse. det gis også eksempler på praktiske løsninger som kan gjøre tilværelsen enklere for pasient og pårørende. 

 

  • Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer.
  • Alzheimer er den demenssykdommen som forekommer hyppigst.
  • Sykdomsforløpet hos personer med demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne.Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere. Personer som rammes av demens får funksjonssvikt som gjør det vanskelig å opprettholde innlærte ferdigheter. Det blir også vanskeligere å mestre hverdagssysler. Det mest fremtredende symptomet  er hukommelsestap, men også orienteringsevne,språk, evne til planlegging m.v blir ofte påvirket.
  • Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom.
  • Hvert år får ca. 10 000 nye personer i Norge diagnosen

    

Kommunens demensteam

 

Lenker:

Les mer om demens på Nasjonalforeningen for folkehelses nettsider

Hva er demens? (hefte)

Helsedirektoratets film om demens

Aldring og helse.no

Nasjonlforeningen .no

 

 

 

 

 

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.