A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Avlastning barn og unge

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Fysioterapitjeneste Å rehabilitere og opprettholde menneskers funksjonsevne
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år Å bidra til god helse for målgruppen.
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år Forebygge sykdommer, skader og ulykker og  oppdage feilutvikling så tidlig som mulig.
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

Trygge barn og unges helse, trivsel og sikkerhet gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.

Hjelpemiddelformidling

Bidra til at befolkningen har hjelpemidler som gjør dem best mulig i stand til å leve et selvstendig liv

Hjemmesykepleie

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Influensavaksinering Beskytte utsatte grupper av befolkningen mot influensa.
Legetjeneste

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Som en oppgave under helsetjenesten, skal kommunen sørge for diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte.  For å løse denne oppgaven skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning.

Legevakt Dekke behov for øyeblikkelig hjelp utenom legekontorets åpningstid i situasjoner som kan vente og som ikke er alvorlige og livstruende.
Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Psykisk helsearbeid

Bidra til å fremme uavhengighet,selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Reisevaksinering Forebygge smittsomme sykdommer.
Rusbehandling Gi informasjon om de muligheter for bistand som finnes for å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.
Smittevern Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
Støttekontakt

Gi de som ellers fyller kriteriene en meningsfylt fritid.

Svangerskapsomsorg Forberede de vordende foreldre på deres nye rolle. Forebygge og oppdage evt. helsetruende forhold hos mor og foster, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for mor og barn.
Tolk Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.
Vannforsyning Gi abonnentene godt og sikkert drikkevann.

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.