A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Abortloven
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Antibiotikaresistente bakterier - forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet FOR 1996-07-05 nr 700: Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antib
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Barnevernloven Lov om barneverntjenester
Beredskapsloven Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold.
Betalingsregulativ
Delegeringsreglement rådmann Heim kommune Omfatter delegering pol. utv., delegering til rådmann
Drikkevann - leveringsvilkår for kommunale vannverk
Drikkevannsforskriften Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorgen
Etiske retningslinjer Hemne kommune

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer.

Etiske retn.linjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn. Bl.a. i forhold til å bruke myndighet

med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.

Ferieloven Lov om ferie.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift om habilitering og rehabilitering Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (
Forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.
Forskrift om pasientjournal FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forsyningsforskriften
Gjødselsvareforskriften FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Helse- og sosialberedskapsloven Lov om helsemessig og sosial beredskap.
Helsepersonelloven Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Helsetilsynsloven Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.
Klinisk samarbeidsutvalg for kompetanseutvikling - retningslinjer Retningslinjer Klinisk samarbeidsutvalg for kompetanseutvikling
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Legemiddelloven Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven).
Likestillings- og diskrimineringsloven Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Matloven Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
Medisinsk utstyr Lov om medisinsk utstyr.
Miljørettet helsevern - forskrift Forskrift om miljørettet helsevern.
Miljørettet helsevern i skoler og barnehager FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg
NORM-register FOR 2003-11-14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkin
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Pasient og brukerrettighetsloven Lov om pasient og brukerrettigheter
Pasientskadeloven Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Psykisk helsevernloven Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
Reglement - forbud mot røyking i Hemne kommune Reglementet omhandler hvor det er røykeforbud i kommunale bygg og anlegg
Reglement for innkjøp i Hemne kommune
Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn
Smittevernloven Lov om vern mot smittsomme sykdommer.
Sosialtjenesteloven Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Lov om sosiale tjenester i NAV
Sped- og småbarnsernæring
Spesialisthelsetjenesteloven
Tannhelsetjensteloven Lov om tannhelsetjenesten.
Tobakkskadeloven Lov om vern mot tobakksskader.
Trygderefusjon for leger og fysioterapeuter FOR 1998-06-18 nr 590: Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykol
Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. Dersom det arbeides systematisk etter forskriften, har en langt på vei oppnådd å innføre en arbeidsmiljølov for elever og barnehagebarn.

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.