A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ViltforvaltningViltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Dette formålet er nedfelt i Lov om viltet.  

 

Bestanden av elg, hjort og rådyr representerer verdifulle utmarksressurser og i Hemne står hjortejakta i en særstilling. Storviltjakta betyr mye for mange menneskers naturopplevelse, og høstingen av dem er en tradisjonsrik del av vår naturarv. 

Småviltjakt. Den korte veien fra fjord til snaufjell og de mange skogsområdene gjør at det er kort vei til jaktterreng for småvilt. Fjell- og lirype samt storfugl og orrfugl er de viktigste jaktbare småviltartene, men det kan jaktes også rev, ender, hare og andre jaktbare småviltarter.

 

Viltnemnda i kommunen
Viltnemnda har ansvar for viltforvaltningen i kommunen og er bl.a. tillagt følgende oppgaver:

  • Behandle og godkjenne bestandsplaner for vald godkjent for jakt etter elg og hjort.
  • Ettersøk og håndtering av skadet vilt.
  • Undersøkelser i forbindelse med rovdyrobservasjoner og funn av bufe som er skadet eller drept av rovdyr.
  • Ansvar for å se til at hensynet til viltet og viltinteressene blir ivaretatt ved all utbygging og annen virksomhet i kommunen.

 

Mål og retningslinjer for forvaltning av Hjorteviltet

  • Hemne kommune har i samarbeid med Aure og Halsa kommuner utarbeidet felles målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i kommunene for 2015-2017.
  • Les planen her

 

Vilttelefonen:

Ved viltpåkjørsler i Hemne, benytt telefonnummer: 913 89 107, eller ring politiet.

BLE DET BOM? 

Plikter ved skadeskyting.  Fylkesmannen i Vest-Agder har i samarbeid med Politiet og Statens Naturoppsyn utarbeidet et hefte som viser plikter du som jeger har i tilfellet du skyter bom. 


Jakttider 
Jakttidsrammene blir fastsatt for perioder på fem år (01.04.2012 til og med 31.03.2017), og de varierer ofte fra landsdel til landsdel ut fra geografiske og biologiske forskjeller hos de ulike bestandene av den enkelte viltarten.

Nåværende jakttider er fastsatt i sentrale og lokale forskrifter, det henvises til Lovdata.

 

Jakttid på elg, hjort og rådyr i Hemne

Elg Hjort Rådyr

25.09 – 23.12

 

10.09 - 23.12      

 

Bukkejakt: 10.08 - 23.12

Ordinær jakttid: 25.09 – 23.12

  

Jaktfelt elg

Oversikt over aktive jaktfelt for elg med kontaktpersoner (oppdatert pr august 2015) finner du her.

 

Småvilt
Jakttid på småvilt varierer i de ulike områdene i Hemne kommune. Bruk av hund er heller ikke tillatt i alle områder.
Utmarks- eller grunneierlag gir nærmere informasjon.

 

Jegerprøven

Å gå på jakt betyr spenning og naturopplevelse. For å få adgang til å utøve jakt, må alle førstegangsjegere bestå Jegerprøven. Jegerprøven består av en praktisk-teoretisk del og en skriftlig eksamen. Jegerprøven kan du avlegge fra du er fylt 14 år.

Ta kontakt med Hemne Jeger- og Fiskeforening for påmelding til kurs.

 

 

Hagle

 Småviltjakt på Langfjellet                                                      

 

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.