A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Truet og sårbar naturBiologisk mangfold kan defineres som mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. 

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter er begreper som ble innført med naturmangfoldloven i 2009 og omfatter arter og naturtyper med en særlig status som naturverdier som bør hensyn tas. I Hemne er det gjort en rekke registreringer av truet og sårbar natur og disse registreringene framgår av Miljødirektoratets naturbase. Artsdatabankens artskart viser en sammenstilling av stedfesta artsinformasjon fra mange datakilder.

I følge rødlista for arter og naturtyper er arealbruksendringer hovedårsaken til at arter og naturtyper er truet i Norge.  Miljødirektoratet har utarbeid et datasett over inngrepsfri natur i Norge (INON). Datasettet viser de områdene som er frie for tyngre inngrep.

En annen faktor enn arealbruksendring som kan ha negative konsekvenser for stedegne arter og naturtyper er fremmede organismer. En fremmed organisme er en organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på stedet, for eksempel forvillede hageplanter, fremmede treslag etc. Svartelista beskriver de artene som gir største problemer for naturen og naturbase og artsdatabankens artskart gir oversikt over hvor det er gjort registreringer av fremmede organismer. 

Mer om arter og naturtyper

Mer om rødlista og svartelista

Link til Miljødirektoratets naturbase

Link til Artsdatabankens artskart

Les mer om kommunal naturforvaltning her

 Elvemusling

Elvemusling er en sårbar art som finnes i flere vassdrag i Hemne                   

 

 

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.