A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i HemneKartlegging og verdsetting av friluftsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Det er et nasjonalt mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder følger metodikk i Miljødirektoratets veileder M98 - 2013. Resultatet skal bli et sømløst kart over de viktigste friluftslivsområdene. Det er viktig å presisere at kartleggingen ikke skal være en kommunal plan. Kartet sammenstiller eksisterende informasjon om hvordan kommunens innbyggere og tilreisende faktisk brukes i friluftslivssammenheng. Kartet vil ligge offentlig tilgjengelig og være en kilde til informasjon om friluftslivsmulighetene i Hemne for allmennheten. 

Topptur LifjelletMålet med kartleggingen er å:

- Få oversikt over og tydeliggjort friluftslivets arealer i kommunen

- Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen

- Ta vare på opplevelseskvaliteter knyttet til friluftsliv og rekreasjon

- Unngå bit-for-bit nedbygging og fragmentering

- Gi grunnlag for utarbeiding av planer som bla grønnstruktur, sti-og løypeplaner og markaplaner for kommunen

- Gi grunnlag for helhetlig tenkning når nye tema og utbyggingspress dukker opp

- Gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

- Få verdsatt og prioritert friluftslivets arealer i kommunen – og gjennom dette sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon i kommunens eget arbeid og for eksterne parter 

 

Les mer om hva som omfattes av kartleggingen her og hvordan kartlegging og verdsetting av friluftsområder gjennomføres i Hemne her.

 

En presisering. Informasjonen i kartet gir ikke i seg selv publikum nye rettigheter. For eksempel krever fiske, jakt og fangst fortsatt tillatelse fra grunneier. Den enkelte har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i hva som er tillat og ikke tillatt og ev. innhente de nødvendige tillatelser  for sin friluftslivsaktivitet.

 

Utkast til kart over inndeling i typer friluftslivsområder finner du her. Oversikt over inndeling i områdetyper finner du her. 

Utkast til kart over verdsetting av friluftslivsområder finner du her. Oversikt over verdsettingskriterier finner du her.

 

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.