A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunedelplan for naturmangfoldAll natur i Norge ligger i en kommune og de fleste avgjørelser som har virkninger for naturen blir tatt på lokalt plan. For å ivareta naturen er det svært viktig å ha tilstrekkelig informasjon om naturen rundt oss og lokale planverktøy som setter oss i stand til å forvalte naturen vår på en bærekraftig og god måte. Hemne kommune har derfor startet arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold.  Planarbeidet er et pilotprosjekt som finansieres av Miljødirektoratet.

 Landskap Setervatnet i Staursetdalen

Setervatnet i Staursetdalen. Foto Knut Totland

 

 Nyheter

 • April 2018. Kommunedelplan for naturmangfold 2018 - 2026 er vedtatt

  Kommunestyret i Hemne vedtok den 24. april 2018 kommunedelplan for naturmangfold som sak 27/18. Hemne kommune skal i planperioden jobbe mot planens målsetting om en bærekraftig forvaltning slik at naturmangfoldet blir hensyntatt.

Her finner du aktuelle dokumenter:

Kommunedelplan for naturmangfold

Planbeskrivelse

Kommunestyrevedtak

Saksframlegg

Hemne kommune har bestilt ny layout til planen.

 

 • Januar 2018. Høring og offentlig ettersyn

  Formannskapet har besluttet å legge utkast til kommunedelplan for naturmangfold ut til offentlig ettersyn, samt sende denne på høring. Planutkastet består av et kommunedelplandokument og planbeskrivelse. Kommunedelplan-dokumentet synliggjør kommunens målsetting, strategier og tiltak for å hindre tap av naturmangfold. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer fra myndighetene. Planbeskrivelsen utdyper bakgrunnen for planarbeidet og setter naturmangfold i lokal kontekst.

  Planutkastet blir nå kunngjort og sendt på høring til offentlige myndigheter, frivillige lag og organisasjoner. Et tekstlig eksemplar legges ut til gjennomlesning ved rådhuset i Hemne.  Alle med interesse for naturmangfold oppfordres til å komme med innspill!

   

  Aktuelle dokumenter:

  Utkast kommunedelplan for naturmangfold

  Utkast planbeskrivelse for kommunedelplan for naturmangfold

  Vedtak i F-sak 7/18. Møte 16.01.2018

  Saksframlegg

   

  Høringsfrist er 2. mars 2018.

  Uttalelser sendes til Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller pr. epost til postmottak@hemne.kommune.no

   

 • Oktober 2017

  Administrativ arbeidsgruppe bestående av skogbrukssjef, landbrukssjef, arealplanlegger, naturforvalter og enhetsleder arbeider med planutkast og forventer at dette blir sendt på høring i løpet av høsten 2017.

  Arter og naturtyper er under utredning. Det gjennomføres kvalitetssikring og noe nykartlegging.

 

 • April 2017. Det jobbes med kunnskapsgrunnlaget

  På grunn av utfordringer med anskaffelsesprosesser og generelt stor saksmengde er det utfordrende å få kvalitetssikra all data som skal inn i kommunedelplanen. Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold må jobbes kontinuerlig med i et lengre perspektiv, 

 

 • Februar 2017 - Sluttbehandling av planprogram og start på utredningsarbeid 

  Planprogram som har vært på høring sluttbehandles i Formannskapet. Det ferdige planprogrammet finner du her. Hemne kommune mottok 10 høringsinnspill til planprosessen , noe som ansees som svært bra! Saksframlegg finner du her. Saksframlegget gir blant annet et sammendrag av høringsinnspillene, samt arbeidsgruppas vurdering av disse. 

  Gjennom høringsprosessen fikk Hemne kommune mange innspill vedrørende hvilke tema som bør inngå i planen. Formannskapet i Hemne har gjennom vedtak av planprogrammet sagt at følgende tema skal utredes videre i prosessen:

   Utredningstema

 • November 2016. Offentlig folkemøte

  Folkemøtet ble avholdt ved Hemnes kulturhus "Kulør'n" den 16. november klokken 19:00. Invitasjon og program finner du her

  Oppsummering etter folkemøtet finner du her

  For å få med eventuelle innspill etter folkemøtet er fristen for høringsuttalelser til planprogrammet utvidet til 1. desember 2016!

   

 • September 2016. Planoppstart

  Formannskapet i Hemne fattet i møte den 20.09.2016 vedtak om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for naturmangfold. Samtidig ble det vedtatt at planprogrammet for arbeidet skal sendes på høring. Planprogrammet forteller om formålet med planarbeidet, hvordan planprosessen er tenkt gjennomført og hvem som blir involvert i arbeidet. Link til høringen finner du her. Frist for høringsuttalelser er 07.11.2016

   

Hovedmålsetting med planarbeidet

Kommunedelplanen skal gi en samlet oversikt og helhetlig framstilling av naturmangfoldet av nasjonal, regional og lokal verdi i Hemne. Kommunedelplanen skal gjøre naturinformasjon mer tilgjengelig for allmennheten og forvaltningen selv, samt forenkle saksbehandlingen og skape mer forutsigbarhet for publikum.

 

 

 

 

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.