A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til koordinerende enhetDet finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. (J.fr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3).
Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial og/eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
Koordinerende enhet har det overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Kristine V. Bratset

Kommuneergoterapeut Lene Glomstad

 

Organisering av koordinerende enhet:

 1. Koordinerende enhet organiseres som et team med representanter fra flere enheter
 2. Faste medlemmer i teamet er lege, kommuneergoterapeut og seksjonsleder pleie og omsorg 
 3. I tillegg til faste medlemmer innkalles tjenesteytere fra aktuelle enheter og varierer fra sak til sak

Koordinerende enhet samles:

 1. Ved henvendelse/søknad om individuell plan/koordinator/re-/habilitering
 2. Når det er behov for å drøfte aktuelle saker på system/individnivå

Koordinerende enhet skal:

 1. Registrere behov for re/habilitering, følge opp henvendelser og videreformidle til riktig instans
 2. Ta imot /følge opp henvendelser om individuell plan
 3. SamPro skal benyttes ved utarbeidelse av individuell plan
 4. Det er utarbeidet håndbok i bruk av SamPro/utarbeidelse av individuell plan
 5. Utnevne koordinator for brukere/pasienter med behov/ønske om individuell plan
 6. Utnevne koordinator for brukere/pasienter med behov/ønske om det og uten at det utarbeides individuell plan
 7. Være knutepunkt for samarbeid med spesialisthelsetjenesten ved behov for re/habilitering
 8. Ansvar for koordinering av pakkeforløp psykisk helse og rus. 
 9. Koordinere samarbeid over flere nivå ved behov for rehabilitering
 10. Opplæring av nye koordinatorer