A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Grøfting kommunale veger 2019

Driftsmelding info TLM

Det vil f.o.m førstkommende mandag blir utført grøfting av kommunal veg i områdene Haugen, Geilhaugen og Eide. Kommunen vil gjøre beboere spesielt oppmerksom på forpliktelser angående objekt rundt og innenfor veggrøftens grenser

Hemne kommune vil fra og med førstkommende Tirsdag (15. oktober) blir utført grøfting av kommunal veg i områdene Haugen, Geilhaugen og Eide. 

 

Beboere i umiddelbar nærhet som mulig blir berørt direkte er varslet pr. SMS.

Hemne kommune oppfordrer alle som har mottatt varsel om å gå inn på kommunens kartsystemer og se over deres eiendomsgrenser for å forsikre seg om at dette er ryddet før grøftearbeidet påbegynner.

Dette kan sjekker ved å følgende link: https://kart.hemne.no/

 

I arbeidsperioden vil det måtte forventes noe anleggsstøy som følge av graving og transport av grøftemasser, mellom tidspunktet 07.00 til 15.00 på hverdager, og det oppfordres til aktsomhet ved ferdsel i området.

 

Arbeidet vil bli utført i samarbeid med Berdal Maskin som kan kontaktes direkte for å avtale utbedring/legging av stikkledning under privat innkjørsel eller andre lignende henvendelser:

Mobil: 975 41 688

Dette skal da skje for de privates regning.

 

Gravearbeidet vil foregå så langt det er mulig med tanke på tele, og det er ikke sikkert hele planen lar seg gjøre.

 

 

Kommunen vil gjøre beboere spesielt oppmerksom på følgende forpliktelser angående objekt rundt og innenfor veggrøftens grenser:

 

Stikkledninger ved/under privat innkjørsel/parkering.

Veggrøften har en viktig funksjon for å holde vann unna og ut av veien. Dersom denne funksjonen blir hindret, for eksempel ved en avkjørsel uten eller tett stikkrenne vil vann demmes opp og holdes igjen, som kan føre til akutte skader på veg, men også over tid redusere levetid for veg med opptil 90%.

Viser derfor til Forskrift om alminnelige regler for bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg, og trekker særlig frem:

 

Punkt 5 under kapittel 2:

"Fører avkjørselen over veggrøft, må det under avkjørselen legges rør (betong eller stål) med minimum 9'' innvendig diameter."  Betong eller stål kan sees bort ifra.

Punkt 9 under kapittel 3:

"Avkjørsler med tilhørende rør eller stikkrenner skal holdes ved like av grunneieren eller brukeren, uten omsyn til hvem som har bygd eller bekostet avkjørselen."

Punkt 11 under kapittel 3:

"Dersom det ved avkjørselen med tilhørende rør eller stikkrenner oppstår mangler som ikke rettes innen en frist som regionvegkontoret* fastsetter, kan regionvegkontoret la avkjørselen avbryte eller sperre eller la manglene utbedres for vedkommendes regning." *(kommunen, her omtalt som regionvegkontoret)

 

Utendørs bakkekran.

Utendørs bakkekran for stengning av vanntilførsel for en privat stikkledning for enkelthus, eller flere hus, er ansett som privat eiendom slik vist i standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Hemne, se under. Om denne skulle befinne seg umerket eller dårlig merket innenfor vegens grøftgrenser anses det derfor som privat ansvar dersom denne skulle komme til skade under grøfting og/eller kantklipp. Hemne kommune anbefaler derfor på det sterkeste å merke denne godt med merke som er synlig til enhver tid, da den kan være vanskelig, eller delvis umulig å oppdage i høyt gress og/eller forhøyet grøftekant.

 

Hekk.

Dersom det er hekk som er anlagt i eller strekker seg over veggrøftens grenser, som hindrer kommunen i å utføre arbeid i grøft, vil det bli utført strakstiltak for å kunne gjennomføre grøftingen. Kommunen stiller seg ikke ansvarlig skader dette måtte påfølge.

 

Støttemur (støpt eller naturstein)

Dersom det er anlagt privat mur innenfor veggrøftens grenser som hindrer arbeidet med grøftingen vil det i etterkant bli krevd oppgitt byggetillatelse for denne muren. Dersom dette ikke foreligger vil det bli pålagt utført byggesøknad og utbedring/flytting/rivning av denne. Om denne muren over tid har forskjøvet seg inn over veggrøftens grense er kommunens uvedkommende.

 

Ellers private gjenstander innenfor veggrøftens grenser:

Dersom andre private gjenstander som barneleker, robotgressklipper, møbler, pynt, kjøretøy eller andre lignende gjenstander befinner seg innenfor veggrøftens grenser, er dette den privates ansvar, og kommunen stiller seg uvedkommende ved eventuell skade på dette.

 

 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med:

Avdelingsleder anlegg, Torgeir Steinveg, 95 05 82 60

 

 

Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.: lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1964-07-16-3905:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Hemne kommune.: wwfile/117080/standard_abonnementsvilkr_for_vann_og_avlp.pdf
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova (eller naboloven)).: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15?q=naboloven