A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring - Reguleringsplan Vollanekra

Hemne kommune vedtok den 9.4.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Vollanekra ut på høring og til offentlig ettersyn.

Formannskapet i Hemne kommune behandlet i møte den 9.4.2019 forslag til reguleringsplan for Vollanekra som sak nr. 31/19.

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplan Vollanekra - planID 16122017003 - datert 26.2.2019 med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser datert 12.3.2019 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker under følgende vilkår:

 
  1. Det innarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer at gang- og sykkelveiforbindelse mellom nytt boligområde og Vorphaugen ferdigstilles i henhold håndbok N100 fra Statens vegvesen før det utstedes ferdigattester innenfor planområdet.
  2. Det innarbeides bestemmelser som sikrer at jordmasser som skal flyttes er fri for smittsomme sykdommer og fremmede arter.

 

Planforslaget er utarbeidet av Areal & Plan AS på vegne av tiltakshaver G-Bygg AS og hovedformålet er å legge til rette for utvikling av nytt boligområde. Planområdet er om lag 19 dekar stort og ligger på Vollanekra, rett sør for Kyrksæterøra sentrum. Deler av Hasselveien/Bugen og Vollveien omfattes av plangrensen.

 

Her finner du:

Plankart

Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til postmottak@hemne.kommune.no innen 7.6.2019

 

 

Rådmannen