A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Måke

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.

I Norge har vi naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven som sier at dyr skal behandles godt, og ikke utsettes for unødig stress, lidelser eller skade. Derfor er ikke bare viltet beskyttet, men også dets reir, bo og hi. Dette betyr at det er forbudt å skade eller ødelegge reir, egg og unger i hekketiden fra våren og fram til august. Slike lovbrudd er å regne som faunakriminalitet. Unødig jaging av viltet skal også unngås.

 

Råd ved sjenanse

Oppleves situasjonen der måker hekker på tak som meget sjenerende, kan mulige hekkeplasser dekkes til om høsten eller vinteren i god tid før neste års hekking, dvs før mars/april. Godt synlige tråder kan spennes opp over aktuelle hekke- og sitteplasser slik at fuglene ikke kommer til. Det er viktig at det ikke brukes fiskegarn eller lignende som fuglene kan sette seg fast i og som kan medføre unødig lidelse og i verste fall død.

Det beste rådet er likevel å akseptere at måkene er en del av naturen som omgir oss, at de har like stor rett til å være her som meg og deg, og forsøke å irritere seg minst mulig i de ukene de forsøker å få frem en ny generasjon.

 

Mai og juni travlest

Mai og juni er tiden da fugler og vilt har det travlest i forhold til å få fram unger. Måkeforeldrene gjør i denne perioden så godt de kan for å passe på reir, egg og unger. For mange kan dette oppleves som plagsomt, mens for andre igjen er dette en flott tid til å kunne følge med på naturens underverker selv i en tett by.

 

Fiskemåke og hettemåke på rødlisten

I byer opplever mange at måkene blir flere - men i virkeligheten blir de færre. På grunn av dårligere næringstilgang ved kysten og økt trykk fra rovdyr og rovfugler, velger flere måker å hekke i tettbebygde områder.

Kystbestanden av fiskemåke har i siste 30-årsperioden opplevd en omfattende nedgang i områder sør for Stadt. For Hordaland er det registrert en nedgang for kystbestanden på 85 % for perioden 1980-2014, mens totalbestanden for fylket er antatt å være ca halvert i denne perioden.

Fiskemåke har status som nær truet (NT) på norsk rødliste (2015), mens hettemåke har status som sårbar (VU).