Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (1 - 100)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
19.01.18 Utgående BESTILLING - NIVÅINDIKATOR TIL NØDSTRØMSAGGRAGET HEMNE HELSESENTER Baatservice v/Arve
19.01.18 Inngående VERIFISERING AV YRKESERFARING Meditor Screening Group
18.01.18 Inngående SKRIFTLIG ADVARSEL OM MIDLERTIDIG STANS I INTRODUKSJONSPROGRAM
18.01.18 Utgående VEDRØRENDE UBETALT LÅN
18.01.18 Utgående NY BRANNSTASJON - REFERAT FRA ARBEIDSMØTE NR. 2 Hemne kommune
18.01.18 Inngående BEKREFTELSE HEGE ODDAN KALLAND Hege Oddan Kalland
18.01.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - DISPENSASJONSBEHANDLING FRA AREALPLAN Håvard Mæle
18.01.18 Notat FORLENGELSE AV AVTALE KOMMUNAL BIL - STØA 4
18.01.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ASSISTENT 50 % STILLING 04.01.18 - 02.02.18 Nina Jakobsen
18.01.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING Liss Emilie Haranes
18.01.18 Inngående ANMODNING TIL HEMNE KOMMUNE OM UTTALELSE OG OFFENTLIG UTLEGGING Miljødirektoratet
18.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Liss Emilie Haranes
18.01.18 Inngående KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD - BPA 2018 RO v/Inger-Anne O. Hagerup
18.01.18 Inngående UTTALELSE OM DISPENSASJON David Sørli Nielsen
18.01.18 Inngående DESENTRALISERT SPL.UTDANNING -RETNINGSLINJER Frøya kommune
18.01.18 Inngående EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Arild By
18.01.18 Inngående SØKNAD DRIFTSOPERATØR KOMMUNALTEKNIKK Bjørn Åge Andersen
18.01.18 Utgående SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Arild By
18.01.18 Utgående INNVITASJON TIL SAMTALE
18.01.18 Utgående SVAR - FW: KOMMENTARER TIL SVAR FRA HEMNE KOMMUNE VERDØRENDE RETTSGRUNNLAGET VEDRØRENDE OPPGRADERING AV GAMMEL VEI FREM TIL DRA UGHOLMEN GNR/BNR 35/74, VIKANVEIEN 215. Rolf Ulseth
18.01.18 Inngående TILBAKEMELDING - AVSLUTNING
18.01.18 Inngående MELDING OM ENKELTVEDTAK
18.01.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - NY STYRINGSMODELL FOR SIO Orkdal Kommune
18.01.18 Utgående OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT, 17,61 % STILLING FOR PERIODEN 01.02.18 - 31.05.18 VED PLEIE OG OMSORG Claudia Mihaela Haugen
18.01.18 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Marius Krogstad
18.01.18 Notat ADMINISTRATIV BUDSJETTREGULERING - PLEIE OG OMSORG
18.01.18 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Solveig Sporild
18.01.18 Inngående SØKNAD KLUBBARBEIDERE 14,75 % FAST STILLING Makfire Kastrati
18.01.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING LEGE I 8 % STILLING FOR PERIODEN 01.03.18 - 31.08.18 John Midtlyng Strandheim
18.01.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅNESØYAN STORHALL - DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERINGSPLAN I § 2 PLANBESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Ånesøyan Storhall AS
18.01.18 Utgående SVAR - REVIDERT EIERDOKUMENT Allvekst AS
18.01.18 Inngående MARINARKEOLOGISK UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR KYNNSVIKBUGEN, HEMNE KOMMUNE FRA NTNU Areal & Plan As v/Kåre Kårtvedt
18.01.18 Utgående INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA TAFTØY NÆRINGSPARK 22.01.18 Aure kommune, Aure kommune, Aure kommune, Aure kommune
18.01.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - BRUKSENDRING AV FRITIDSBOLIG TIL BOLIG Jørgen Mareno Holm, Asbjørg Oddrun Holm
18.01.18 Inngående SØKNAD PP-RÅDGIVER Rita J Sandvik
18.01.18 Inngående SØKNAD PP-RÅDGIVER Kristin Vuttudal Moe
18.01.18 Inngående SØKNAD DRIFTSOPERATØR KOMMUNALTEKNIKK Rune Lyngsaunet
18.01.18 Utgående SVAR - KONSESJONSFRIHET GNR. 102 BNR. 784 AquaGen AS
18.01.18 Inngående UTBETALINGSVEDTAK AV 16.01.2018 (VEDTAKSREF:100005118485358) Helseøkonomiforvaltningen
18.01.18 Utgående TURNUSPLASS FOR FYSIOTERAPEUT I HEMNE KOMMUNE Fylkesmannen i Trøndelag
18.01.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ARVE SCHEI - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK MED ATV Arve Schei
18.01.18 Inngående SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL INNKJØP AV DATABRILLER
18.01.18 Inngående SØKNADSFRIST STIMULERINGSTILSKUDD VETERINÆRE REISER 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
18.01.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PERMISJON
18.01.18 Inngående REVISORS OPPGAVER I TILKNYTNING TIL DEN KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGEN SÆRLIG RESSURSKREVENDE Helsedirektoratet
18.01.18 Inngående FLERE ENDRINGER I HUSBANKENS TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER FRA 2018 Husbanken
18.01.18 Utgående BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2018 Til Foreldre/Foresatte
18.01.18 Inngående OVERFØRING FRA FAGSYSTEM TIL NIR FOR KOMMUNER OMFATTET AV FYLKES- OG KOMMUNESAMMENSLÅING CRM:0021347 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
18.01.18 Inngående OVERSIKT OVER UTBETALTE INVESTERINGSTILSKUDD I JORDBRUKET PR. KOMMUNENE Fylkesmannen i Trøndelag
18.01.18 Notat EVALUERINGSMØTE
18.01.18 Inngående AVVIKLINGSREGNSKAP OG OVERSIKT OVER UTBETALING AV INNESTÅENDE VEDR AVVIKLING AV HEMNE NÆRINGSHAGE AS Sodvin Økonomi AS
18.01.18 Inngående ØNSKER TEGNINGER AV LIDALBYGGET GNR 102 BNR 292 Herlig Design
18.01.18 Inngående SVAR OPPRETTELSE AV LOKALT FOND - HEMNE KOMMUNE Lotteri- og stiftelsestilsynet v/Bjarte Urnes
18.01.18 Utgående SVAR - TILBUD PÅ TETRA TERMINALER TIL NØDNETT Edgar Aukan, Gjermund Torp, Per-Olav Christensen
18.01.18 Inngående ULEGGSTREKK - VI STOPPER TREKKET
18.01.18 Inngående SVAR - PÅLEGG OM TREKK AV KOMMUNALE OFFENTLIGRETTSLIGE KRAV
18.01.18 Inngående KOPI AV PASS
18.01.18 Inngående RESTANSE KOMMUNALE AVGIFTER, 57-17-0160 Aktiv Eiendomsoppgjør AS
18.01.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED SØKNAD OM DELING AV GNR 46 BNR 125 MED TOMANNSBOLIG Håvard Mæle
18.01.18 Inngående BEKREFTELSE
18.01.18 Utgående SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV 102/2 - SITUASJONSKART John-Are Stokke Freland
18.01.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - DISPENSASJONSSØKNAD FRA PLANKRAV Ånesøyan Storhall
18.01.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.01.18 Utgående SVAR - FORELØPIG STYRINGSBREV OG FORSLAG TIL RESULTATKRAV FOR SKATTEOPPKREVERNE I 2018
18.01.18 Utgående MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT
18.01.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.01.18 Inngående REFERAT FRA MØTE
18.01.18 Inngående TILBAKEMELDINGSMØTE ETTER UTREDNING
18.01.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT, 30 % STILLING BAKKELY BARNEHAGE Anne Graadahl
18.01.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
18.01.18 Inngående DØDSMELDING
18.01.18 Inngående DØDSMELDING
18.01.18 Inngående DØDSMELDING
18.01.18 Inngående REFERAT FRA DIALOGMØTE
18.01.18 Inngående MØTEINNKALLING
18.01.18 Inngående MØTEINNKALLING
18.01.18 Utgående HUSLEIEINNTEKTER 2017 Revisjon Midt-Norge
18.01.18 Utgående KRISEBEREDSKAP VED TRUSSEL MOT SKOLEN REVIDERT DELTAKERLISTE Hemne kommune
18.01.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE AV HEMNEHALLEN 19.-23.MARS 2018 Tomislav Prizmic
18.01.18 Inngående TESTPROTOKOLLER FOR BYGG E AUTOMATIKK Ruta Entreprenør AS
18.01.18 Inngående ETTERLYSENDE LEDESYSTEM FLØY E Firesafe AS
18.01.18 Utgående FORESPØRSEL OM FORLENGELSE AV GJELDENDE AVTALE PÅ LEIE OG VASK AV TØY Allvekst AS/ ved Ingalill Råket
18.01.18 Notat WISWEB - GJENNOMGANG OG SYSTEMREVISJON - KULTUR 2018
18.01.18 Inngående KOPI PASS
18.01.18 Inngående UTLEGGSTREKK - VI STOPPER TREKKET
18.01.18 Utgående SVAR - VEDR. ENDRING AV ANSVARSRETT CK Nor Bygg AS
18.01.18 Inngående ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2017 SKATTEREGNSKAP Kemneren i Hemne
18.01.18 Inngående REFERAT FRA MØTE OM DESENTRALISERT SYKEPLEIERUTDANNING I ORKDALSREGIONEN SiO v/Bjørn Buan
18.01.18 Inngående DIFFERANSE MELLOM INNSENDTE OPPGAVER OG INNBETALT BELØP
18.01.18 Utgående KRISEBEREDSKAP VED TRUSSEL MOT SKOLEN, DAGSKURS 25.JANUAR 2018 Norsk Foredragsformidling
18.01.18 Inngående TILSKUDD TIL INFRASTRUKTUR I FISKERIHAVNER - KAP 1360 POST 60 Kystverket
18.01.18 Utgående SKATTETREKKSKONTO Hemne Sparebank
18.01.18 Utgående MELDING OM VEDTAK - PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
18.01.18 Inngående SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL INNKJØP AV DATABRILLER
18.01.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRING AV STILLINGSHJEMMEL Kommunalsjef helse, omsorg, familie Inger Lise Øyan Waade
18.01.18 Inngående RUNDSKRIV IS-4/2018 - TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNENE Helsedirektoratet
18.01.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG / DISPENSASJONSSØKNAD FRA PLAN Jørgen Mareno Holm og Astrid Oddrun Holm
18.01.18 Utgående ANMODNING OM SLUTTUBETALING. Fylkesmannen i Trøndelag
18.01.18 Inngående BEKREFTELSE BESTILLING AV TAXISKYSS F.O.M. 19.01.18 TIL ELEVER SOM BOR I NÆRHETEN AV BEDRIFTEN WACKER HOLLA Skolekjøring TrønderTaxi AS
18.01.18 Utgående TILBUD PÅ HÅNDHOLDTE NØDNETT TERMINALER HEMNE KOMMUNE. Wireless Communication AS