Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Kalender

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Klikk på ønsket dato for å liste opp alle journalposter denne dagen. Eller søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste journalposter (101 - 200)

Dato Type Beskrivelse Fra/til
19.04.18 Inngående TAKKER JA TIL SOMMERJOBB Aina Alstad
19.04.18 Inngående SODIN - REFERAT FRA VERNERUNDE 32 - 10.4.18 Ruta Entrepenør
19.04.18 Utgående SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV PLASS - SODIN SFO.
19.04.18 Utgående SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPBEVARING AV OG HANDEL MED PYROTEKNISK VARE Europris Kyrksæterøra
19.04.18 Inngående STILLINGSANNONSE AVISA-ST OG ADRESSEAVISA Annonsesenter Produksjon
19.04.18 Utgående SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. 11/12-2017 TIL 27/12-2017.
19.04.18 Utgående RETUR AV GJELDSBEVIS - SOSIALLÅN
19.04.18 Utgående RETUR AV GJELDSBEVIS
19.04.18 Utgående OVERSENDELSE AV ATTEST Asia Mat
19.04.18 Utgående KOMMUNALE AVGIFTER - NY FAKTURAMOTTAKER
19.04.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLINGEN Banjawan wongkaew
19.04.18 Utgående ATTEST Lena Hansen
19.04.18 Inngående ANG. SOMMERJOBB HEMNE HELSESENTER Heidi Karlsen
19.04.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Aina Alstad
19.04.18 Utgående FOR UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅLET TJENESTEYTING I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV GARASJER Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune
19.04.18 Inngående UNDERSKREVET INDIVIDUELL AVTALE OM ALLMENNPRAKSIS I FASTLEGEORDNING FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE LEGE Andrea Cathrin Løvaas
19.04.18 Inngående TILBUD INNSAMLING AV NÆRINGSAVFALL 2018 - 2019 Ragn Sells AS
19.04.18 Notat REGNSKAP / ÅRSBERETNING 2017 - KORRIGERT UTGAVE
19.04.18 Inngående ORDREBEKREFTELSE STILLINGSANNONSE Avisa Sør-Trøndelag
19.04.18 Inngående REFERAT FRA MØTET ANG. RØMNINGSVEIER - SODIN SKOLE Hemne kommune - Rektor Sodin Skole
19.04.18 Inngående ÅRSMØTEINNKALLING HEMNE HJORTEVILTRÅD Hemne Hjorteviltråd
19.04.18 Utgående SLUTTATTEST - TOMAS JAVORIK Tomas Javorik
19.04.18 Inngående TAKKER JA TIL LÆREPLASS Silje Sandvik
19.04.18 Utgående NYTT SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV PLASS - SODIN SFO.
19.04.18 Inngående PÅMINNELSE – KRAV OM DATABEHANDLERAVTALE MED NORSK HELSENETT Norsk Helsenett
19.04.18 Inngående UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART MED PLANPROGRAM PÅ HØRING FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER - HEMNE KOMMUNE Fylkesmannen i Trøndelag
19.04.18 Utgående RETUR AV GJELDSBEVIS - SOSIALLÅN
19.04.18 Inngående SVAR FRA ADVOKAT ANG. PANTEFRAFALL
19.04.18 Inngående INFO. ANG. BEFARING EVAKUERINGSRUTER Hemne Kommune
19.04.18 Inngående SIGNERT MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 16/4-18, Revisjon Midt- Norge SA
19.04.18 Inngående TILBUD INNSAMLING AV NÆRINGSAVFALL 2018 - 2019 Retura Sør Trøndelag AS
19.04.18 Notat NOTAT FRA SAMTAL 17.04.18
19.04.18 Utgående TILBUD OM FAST STILLING SOM MILJØTERAPEUT I HEMNE KOMMUNE Hilde Stolsmo
19.04.18 Utgående OPPLYSNINGER OM UTSLIPPSFORHOLD PÅ EIENDOMMEN GNR 135 BNR 15 Tor Morten Toresen
19.04.18 Inngående VEILEDENDE SATSER FOR EGET SKOGKULTURARBEID 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
19.04.18 Utgående OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE, HELSEFAGARBEIDER 17,61 % FAST STILLING VED PLEIE OG OMSORG Sissel Bjerknes
19.04.18 Utgående FOR HØRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅLET TJENESTEYTING I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV GARASJER Audun Reinhardt Berdal, Ingar Berdal, Ingrid Stølen, Geir Jonny Forren
19.04.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Line Hoel Fossmo
19.04.18 Utgående LØNNSANSIENNITETSBEREGNING Sissel Bjerknes
19.04.18 Utgående SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE 2018 Trøndelag Fylkeskommune
19.04.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SNEKVIK EIENDOM AS- KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Snekvik Eiendom AS
19.04.18 Inngående RIKSARKIVARENS ÅRLIGE UNDERSØKELSE FOR KOMMUNALE ARKIVTJENESTER 2017 - NO RESPOND E-MAIL Arkivverket
19.04.18 Inngående RESERVEKRAFT HEMNE RÅDHUS Ruta Entreprenør AS
19.04.18 Inngående MOMENTER TIL INFORMASJONSOVERFØRING
19.04.18 Inngående MOMENTER TIL INFORMASJONSOVERFØRING
19.04.18 Inngående MOMENTER TIL INFORMASJONSOVERFØRING
19.04.18 Inngående MOMENTER TIL INFORMASJONSOVERFØRING
19.04.18 Inngående SØKNAD/SVAR PERMISJON
19.04.18 Inngående DIVERSE KORRESPONDANSE
19.04.18 Inngående DIVERSE KORRESPONDANSE
19.04.18 Inngående DIVERSE KORRESPONDANSE
19.04.18 Inngående INNLEGG
19.04.18 Inngående INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN
19.04.18 Inngående TAKKER JA TIL 17,61% FAST STILLING HELSEFAGARBEIDER Sissel Bjerknes
19.04.18 Inngående FLYTTEMELDING
18.04.18 Notat REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE
18.04.18 Inngående SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GNR 110 BNR 3 FNR 3 Mona Sinnes Johansen
18.04.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING LÆREPLASSER I HELSEARBEIDERFAGET Personal og lønn
18.04.18 Inngående FYLKESMANNEN I TRØNDELAG INVITERER KOMMUNENE I TRØNDELAG TIL DIALOGMØTE DER DAGENS OG MORGENDAGENS ELDREOMSORG ER TEMA Fylkesmannen i Trøndelag
18.04.18 Utgående VARSEL OM UTLEGGSFORRETNING
18.04.18 Inngående ERKLÆRING OM HELSETILSTAND
18.04.18 Inngående ERKLÆRING OM HELSETILSTAND
18.04.18 Inngående OPPSTARTSAMTALE
18.04.18 Inngående ERKLÆRING OM KJØRING I PRIVATBILER, BUSS, TAXI, FOTOGRAFERING OG VIDEOOPPTAK I BARNEHAGEN O.L
18.04.18 Inngående RAPPORT ETTER LOGOS-TEST
18.04.18 Inngående KVITTERING FOR INNSENDT SKJEMA Altinn
18.04.18 Inngående BEKREFTELSE: TILDELINGSMELDING FOR ANSKAFFELSE 17/3: INNSAMLING AV NÆRINGSAVFALL - HEMNE KOMMUNE Visma TendSign
18.04.18 Inngående SV: TILDELINGSMELDING FOR ANSKAFFELSE 17/3: INNSAMLING AV NÆRINGSAVFALL - HEMNE KOMMUNE Retura Sør-Trøndelag AS v/Espen Bredesen
18.04.18 Inngående UTSKRIFT FOLKEREGISTER Hemne Kommune
18.04.18 Utgående UFØREPENSJON
18.04.18 Inngående SVAR PÅ SØKNADE TIL DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2018 - HEMNE KOMMUNE Trøndelag Fylkeskommune
18.04.18 Inngående MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV UV-ANLEGG VED EIDE KOMMUNALE VANNVERK Mattilsynet Region Midt
18.04.18 Inngående SØKNAD OM ENDRING AV PLASS
18.04.18 Inngående MELDING OM OVERNATTING Labbetuss barnehage
18.04.18 Inngående ATTESTER/VITNEMÅL Eline Hansen
18.04.18 Inngående MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET 16.04.2018 Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS
18.04.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST - TAKOVERBYGG REMA 1000 KYRKSÆTERØRA G-Bygg AS
18.04.18 Inngående INFO. OM FERIE Birgitte Hagen Wigum
18.04.18 Utgående MELDING OM ULOVLIG MOTORFERDSEL I UTMARK Lensmannen i Hemne og Snillfjord
18.04.18 Inngående ERKLÆRING OM KJØRING I PRIVATBILER, BUSS, TAXI, FOTOGRAFERING OG VIDEOOPPTAK I BARNEHAGEN O.L
18.04.18 Inngående TILSAGN OM TILSKUDD TIL DRIFT AV TAUBANE GRETE LERNES GNR 67 BNR2 Fylkesmannen i Trøndelag
18.04.18 Inngående ATTESTER OG VITNEMÅL Kjersti Marie Søreng
18.04.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ARVE SCHEI - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK Arve Schei
18.04.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL PÅ ROVATNET Jørn Gunnar Lofthus
18.04.18 Inngående UTVIDET SØKERLISTE HELSEFAGARBEIDER HELSEFAGARBEIDER Visma
18.04.18 Utgående ATTEST Randi Anita Størset
18.04.18 Utgående OPPSIGELSE FRONTER Itslearning AS
18.04.18 Inngående INFORMASJON OM POSTADRESSER IFM STENGING AV LENSMANNSKONTORER Trøndelag Politidistrikt
18.04.18 Inngående TILBUD DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIV Aure Kommune/Skansen
18.04.18 Inngående AVTALE OM BARNEHAGEPLASS
18.04.18 Utgående TJENESTEUTTALELSE - HEMNE KULTURSKOLE CHRISTINE ROSØY KJØNSVIK Christine Rosøy Kjønsvik
18.04.18 Utgående TILBUD LÆREPLASSER I HELSEARBEIDERFAGET Silje Sandvik
18.04.18 Utgående TILBUD LÆREPLASSER I HELSEARBEIDERFAGET Benjawan Wongkaew
18.04.18 Notat OPPFØLGING - MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2018 GRØTNES BARNEHAGE RESULTAT
18.04.18 Inngående SØKNAD OM FRI FRA SKOLE.
18.04.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 52,82 % STILLING HELSEFAGARBEIDER Gina Sillacay Alcaraz
18.04.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 52,82 % STILLING HELSEFAGARBEIDER Ana Alice Conrado Coelho
18.04.18 Utgående TILSETTING MILJØTERAPEUT 80 % FAST STILLING I PLEIE OG OMSORG Leder Personal og lønn, Inger Sporild
18.04.18 Inngående ERKLÆRING OM HELSETILSTAND
18.04.18 Inngående ERKLÆRING OM HELSETILSTAND