A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arkivlova Lov om arkiv.
Barnehageloven Lov om barnehager (barnehageloven).
Betalingsregulativ
Delegeringsreglement rådmann Heim kommune Omfatter delegering pol. utv., delegering til rådmann
Ferieloven Lov om ferie.
Flagging på kommunale bygninger Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Folkebibliotekloven Lov om folkebibliotek.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Likestillings- og diskrimineringsloven Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Miljørettet helsevern i skoler og barnehager FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Opplæringsloven Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Privatskoleloven Lov om frittståande skolar (friskolelova).
Vedtekter SFO i Hemne Vedtekter for SFO i Hemne gjeldende fra og med 01.august 2013.
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. Dersom det arbeides systematisk etter forskriften, har en langt på vei oppnådd å innføre en arbeidsmiljølov for elever og barnehagebarn.
Voksenopplæringsloven Lov om voksenopplæring.

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.