A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ArealforvaltningGjennom forvaltning av de juridiske virkemidlene som gjelder omsetning og bruk av fast eiendom, skal kommunen bidra til sikring av ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon, et bredt spekter av næringsutvikling samt ivareta verdifulle kulturlandskaper.

Nedenfor vil man kunne finne informasjon om ulike forvaltningsoppgaver der landbrukskontoret er førsteinstans. I hovedsak er dette saker som behandles etter følgende lover og regelverk:

  • Jordlov (deling av eiendommer, omdisponering av jordbruksarealer til andre formål, m.v.)
  • Konsesjonslov (konsesjon for erverv av fast eiendom)
  • Odelslov (fritak fra bo- og driveplikt)
  • Skogbruksloven (hogst i vernskog, bygging av skogsveier, m.v.)