A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DriftTilskuddsforvaltning i landbruket

Kommunene er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Dette innebærer informasjonsansvaret i forhold til brukerne, mottak og behandling av søknader. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene, og behandler eventuelle dispensasjoner. Statens landbruksforvaltning har ansvar for hovedutbetalingene, og er klageinstans.

Nedenfor følger en kort orientering om de mest vanlige tilskuddsordningene:

Produksjonstilskudd i jordbruket

Omfatter tilskudd til jordbruksareal, tilskudd til grønt- og potetproduksjon og tilskudd til husdyr etter satser, soner, definisjoner m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Avløsertilskudd i jordbruket ved sykdom m.v.

Formålet med tilskott til avløysing ved ferie og fritid er å bidra til å fremje avløysing i jordbruket. Formålet med tilskott til avløysing ved sjukdom mv. er å bidra til å finansiere leige av avløysarar i jordbruket i føretak med husdyrproduksjon, eller heilårs veksthusproduksjon når ein som har næringsinntekt frå føretaket som følgje av sjukdom mv. ikkje kan delta i arbeidet i føretaket.

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Formålet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk som ivaretar miljø- og kulturlandskapshensyn. Tilskuddene skal bidra til å redusere forurensning av jord, vann og luft, samt bidra til å begrense gjengroing og ivareta viktige kulturlandskapsverdier.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Skogfond (tidligere skogavgift)

Skogfond er en tvungen fondsavsetting som skal gi skogeieren et bedre grunnlag for å finansiere tiltak med sikte på ei bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren skal sette av midler til skogfondet ved salg, oreigning eller annen overdraging av hogd eller framdrevet virke eller av tre på rot, ved skogeieren sin bruk av virke for videre salg eller anna overdraging. Plikten gjelder ikke skogeieren sin bruk av virke til eget behov i samband med jord- og skogbruksvirksomhet på eiendommen. Skogfondet skal brukes til langsiktige investeringer til fordel for den skogen som virket kommer fra, eller til fordel for annen skog som skogeieren har i samme kommune. Skogfond på egen pc, les mer om dette her..