A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjøp og salg av eiendomVed kjøp, salg eller overdragelse av eiendom kan du komme i berøring av noen av nedenstående elementer:

Deling av eiendom

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel som en tomt, er det nødvendig med tillatelse fra landbruksmyndighetene. Les mer om dette under vår tjenestebeskrivelse Deling av grunneiendom.

Bo- og driveplikt for landbrukseiendommer

Når man overtar en landbrukseiendom, oppstår det som hovedregel bo- og driveplikt. Bo- og drivplikten innebærer normalt at man selv må bo på eiendommen i 5 år og selv drive den i 5 år. Det kan søkes om helt eller delvis fritak fra bo og/eller driveplikten. Søknad om fritak må sendes til kommunen. Les mer om dette under vår tjenestebeskrivelse Bo- og driveplikt på landbrukseiendommer.

Omsetning av fast eiendom

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Loven fastsetter at det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.
Mange unntak - få eiendommer krever konsesjon. Unntakene fra konsesjonsplikten er så omfattende at det bare er ved noen få prosent av eiendomservervene at det må søkes konsesjon.

Et vanlig tilfelle der en må søke konsesjon, er ved erverv av bebygd eiendom som har et totalareal større enn 100 dekar, eller har mer enn 20 dekar fulldyrket jord. (1 dekar er 1 mål er 1.000 m2.) Arealgrensen ble hevet til dette nivået 1. januar 2004.

Et vanlig tilfelle der ny eier ikke trenger å søke konsesjon, er når tidligere eier er i nær slekt. Etter loven er det derfor blant annet ikke nødvendig å søke konsesjon når ny eier er barn, barnebarn eller nevø/niese til tidligere eier.

Søknad om konsesjon avgjøres av kommunen

Søknad om konsesjon sendes til den kommunen der eiendommen ligger, på fastsatt skjema. Kommunen avgjør fra 1. januar 2004 alle konsesjonssøknader. Fylkeslandbruksstyret/fylkesmannen er klageinstans. Ved avgjørelsen av en konsesjonssøknad skal det blant annet legges vekt på hensynet til bosetting. Når søknaden gjelder en landbrukseiendom, skal det i tillegg blant annet legges vekt på prisen.

Statens og kommunens forkjøpsrett etter konsesjonsloven ble opphevet ved en lovendring i 2001.

Les mer om dette under vår tjenestebeskrivelse Konsesjon for erverv av fast eiendom.