A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Leie av gårdsbrukDersom man ønsker å leie gårdsbruk, i steden for å kjøpe, kan man enten inngå en leieavtale eller en avtale om forpakting.

En leiekontrakt bør inneholde mye av det samme som en kjøpekontrakt (navn, adresse og personnummer til både leietaker og utleier, hva som skal leies ut, eventuelt hva rettigheter og plikter som blir utleid sammen med eiendommen, hvilket tidsrom leieavtalen gjelder for og hva som er leieprisen). Kontrakten må dateres og underskrives av begge parter. Å inngå leiekontrakt kan også være aktuelt i tidsrommet mens man venter på å få avklart søknad om konsesjon til å kjøpe gården.

Skal man leie gårdsbruk over flere år, kan man inngå skriftlig forpaktingsavtale. Lov om forpakting regulerer disse kontraktene. Forpakting er leie av landbrukseiendom med tilhørende bygninger. Jordleie uten bygninger faller ikke inn under forpaktingsloven. Det kan ikke avtales kortere forpaktingstid enn fem år, og ikke lengre enn ti år. Forpaktingsavtaler som varer lengre enn ti år krever konsesjon. Det samme gjør avtaler for kortere tid, men som gir rett til fornying slik at forpaktingstiden samlet blir lengre enn ti år.

Forpaktingsavtaler skal godkjennes av kommunen. Avtalen skal væra skriftlig og gjelde for minst 5 år. Kortere forpakting kan godkjennes i særlige tilfeller. Bare leie av jord der bygningene, buskap e.l. ikke er med i leien er unntatt.

Gardsbruk.no er en gratis annonseplass for ledige gårder og småbruk fra hele landet. Til enhver tid er rundt 200 bruk annonsert til salgs eller utleie på nettsiden. Mange drømmer om å bosette seg på småbruk eller gård. Nettsiden Gardsbruk.no blir hver måned besøkt av over 10 000 brukere. Tjenesten er en del av prosjektet Slipp oss til - ungdom inn i landbruket. Målet er å øke rekrutteringen til et miljøvennlig norsk landbruk, og øke tilflyttingen til norske bygder. Gardsbruk.no er et samarbeidsprosjekt mellom Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og støttes økonomisk av Innovasjon Norge.