A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OmdisponeringOmdisponering av jordbruksareal

Jordlovens § 9 bestemmer som et viktig nasjonalt hensyn at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive arealer og jordsmonnet

Kommunen kan gi samtykke til omdisponering når ”særlege høve” foreligger. Meningen med formuleringen er å få fram at dyrka og dyrkbar jord skal ha sterkt vern. Dispensasjon kan gis etter en samlet vurdering hvor det kan legges vekt på godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet, det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi og om arealet kan føres tilbake til jordbruksproduksjon.

Det er ikke nødvendig med samtykke til omdisponering når bruken av jorda tar sikte på jordbruksproduksjon, eller når det dreier seg om omdisponering av annet areal enn dyrka og dyrkbar jord. Jordbruksproduksjon er all planteproduksjon i jordbruk og hagebruk der jorda blir brukt som vekstmedium. Begrepet omfatter videre bygninger som er direkte knyttet til driften av eiendommen, samt våningshuset. Oppføring av for eksempel kårbolig krever imidlertid omdisponeringssamtykke.

Før det foretas omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål, må det foreligge en tillatelse fra landbruksmyndighetene (kommunen) jfr jordlovens § 9. ¨

Søknad:

Det er ikke utarbeid standard skjema. Det må formuleres en egen søknad, som må inneholde:

  • Navn og adresse
  • Gnr og bnr
  • Omsøkt areal i dekar
  • Formål
  • Beliggenhet og beskaffenhet på arealet som søkes omdisponert

Vedlegg:

  • Det må vedlegges kart som viser beliggenhet og utstrekning av det arealet som søkes omdisponert.