A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til NAV Hemne og SnillfjordVed henvendelse til NAV Hemne og Snillfjord vil du få utført både kommunale og statlige tjenester.  NAV Hemne

 

Åpningstider fra 10.10.16
Publikumsmottak mandag, tirsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00, stengt onsdag (timeavtaler også utenom åpningstiden mandag-fredag)

Telefon
55 55 33 33 kl. 08.00 - 15.30

 

 

Litt om de kommunale tjenestene:

Tjenester i.h.t. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:

 • Økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk rådgivning
 • Rusarbeid
 • Oppfølging/tiltak
 • Flyktningetjeneste, inkludert introduksjonsprogram for flyktninger

NAV Hemne vil i tillegg ha følgende tjenester

 • Bostøtte, startlån og andre tilskott gjennom Husbanken

Litt om de statlige tjenestene:

 • Informasjon og veiledning på alle tjenester
 • Oppfølgingsoppgaver knyttet til arbeidsledighet, sykdom, rehabilitering og yrkesrettet attføring for å bidra til overgang til arbeid og reduksjon av arbeidsledighet og sykefravær
 • Iverksetting av virkemidler hjemlet i Folketrygdloven for å inkludere flere med redusert arbeidsevne i arbeidslivet
 • Iverksetting av arbeidsmarkedstiltak for utsatte grupper som langtidsledige, herunder arbeidsledige sosialhjelpsmottakere, ungdom og innvandrere
 • Arbeidsgiverkontakt og mobilisering av tilgjengelig arbeidskraft

For mer informasjon om NAV's tjenester.