A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Normer for sosial stønad i Hemne kommuneStatlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i NAV - §§ 18 og 19, skal gjøres gjeldende i Hemne kommune.

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019:

Enslige kr. 6.150,-
Ektepar/samboere kr. 10.250,-
Person i bofellesskap kr. 5.150,-
Barn 0 - 5 år kr. 2.400,-
Barn 6 - 10 år kr. 3.100,-
Barn 11 - 17 år kr. 4.000,-

Satsene vil bli endret i samsvar med justeringer fra de sentrale myndigheter. I tillegg til ovennevnte kan det ytes dekning av husleie og strøm etter individuelle vurderinger. Det gis ikke dekning av boutgifter for hjemmeboende ungdom, med unntak av de som bor i egen leilighet.

Bolig- og innboforsikring

Dekkes i henhold til regning etter individuelle vurderinger.

Tannbehandling

Større nødvendig tannhelsearbeid kan dekkes i henhold til offentlige takster etter vurdering av rådgivende tannlege. Det forutsettes en egenandel på kr. 800,-. Løpende tannhelse inngår i de veiledende satsene.

Akutthjep

Ved henvendelse om akutthjelp kan det innvilges kr. 75,- pr. voksen person pr. dag, og kr. 50,- pr. barn pr. dag.

Syns- og hørselshjelpemidler

Briller/linser og hørselshjelpemidler kan dekkes med inntil kr. 3.000,-.

Innbo og utstyr

Søkere har krav på stønad til innbo ved etablering i bolig dersom søkerens økonomi er slik at vedkommende ikke kan finansiere dette på andre måter.  Stønaden som gis skal sikre en nøktern og rimelig boligstandard, og utmåling av stønad vil bli gitt ut fra en individuell behovsvurdering.
Med innbo og utstyr menes møbler, nødvendige hvitevarer, TV, radio, bruksgjenstander som sengetøy, håndklær, kjøkkenutstyr o.l. Nav har kun plikt til å gi stønad til rimelige løsninger.
Ved beregning av stønad tas alle inntekter med ved utmåling av stønad.  Det gjelder også kontantstøtte og barnetrygd.  Trygdeytelser som hjelpestønad og grunnstønad tas ikke med, da de er ment å dekke spesielle utgifter.
Ut over det som her er nevnt skal vurderinger ved utmåling av sosial stønad baseres på retningslinjer gitt i lov om sosiale tjenester i NAV.