A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Boligtilskudd til etablering Informasjon om tilskudd  til etablering i egen  bolig, gitt til kommunen fra Husbanken.
Boligtilskudd til tilpasning Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte med utbedring av bolig.
Bostøtte

Bidra til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig. Utjevne inntektsforskjeller mellom pensjonistgrupper som følge av forskjeller i boutgiftene.

Husbanken - Startlån Gi lån til prioriterte grupper i forbindelse med kjøp, nybygging av bolig samt refinasniering av lån .
Introduksjonsprogram Gi nyankomne flyktninger/asylsøkere en grunnleggende kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid.
Rusbehandling Gi informasjon om de muligheter for bistand som finnes for å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.
Stønad til livsopphold Hjelp til selvhjelp.
Transport av funksjonshemmede Gi et transporttilbud til funksj.hemmede som ikke kan eller med store vansker, kan bruke kollektivt transportmiddel.
Veiledning og bistand bosetting Bidra til at flyktninger blir integrert.