A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven Ny lov om arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arkivlova Lov om arkiv.
Betalingsregulativ
Delegeringsreglement rådmann Heim kommune Omfatter delegering pol. utv., delegering til rådmann
Ekteskapsloven ekteskap, oppløsning, skilsmisse
Etiske retningslinjer Hemne kommune

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer.

Etiske retn.linjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn. Bl.a. i forhold til å bruke myndighet

med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.

Ferieloven Lov om ferie.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag. Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag.
Forskrift om habilitering og rehabilitering Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (
Forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
Forsyningsforskriften
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Gjeldsordningsloven Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven).
Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Helse- og sosialberedskapsloven Lov om helsemessig og sosial beredskap.
Introduksjonsloven Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Konsekvensnalyse - felles sosial og barneverntjeneste Hemne og Snillfjord Felles sosial og barnebverntjeneste i Hemne og Snillfjord
Likestillings- og diskrimineringsloven Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Psykisk helsevernloven Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
Reglement - forbud mot røyking i Hemne kommune Reglementet omhandler hvor det er røykeforbud i kommunale bygg og anlegg
Sosialtjenesteloven Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Lov om sosiale tjenester i NAV
Tannhelsetjensteloven Lov om tannhelsetjenesten.