A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KommuneplanKommuneplanen er Hemne kommunes viktigste styringsdokument.

Den forteller hvilke oppgaver og problemer kommunen bør konsentrere seg om, og bidrar til å sette enkeltsaker inn i en helhet.

Kommuneplanen lages for en periode på tolv år, og revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanprosessen

(Kilde: Veileder kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen s. 7 (Miljøverndep. 2012)).

 

Oversikt over kommuneplanprosessen.

Jfr. Veileder kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen, Miljøverndep. 2012.

Og Veileder kommuneplanens arealdel - utarbeiding og innhold, Miljøverndep. 2012.

1. Planstrategi - planprogram.

"Kommunestyret skal minst en gang i hver valgoperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden." Jfr. Plan- og Bygningsloven § 10-1.

Planprogrammet er grunnlaget for kommuneplanarbeidet med formål, prosess og frister, deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som blir vurdert og behov for utredninger.

Hemne kommunes planstrategi 2012-2016 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2013-2025 vedtatt 18.9.2012.

2. Kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer og utfordringer knyttet til universiell utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn.

Kommuneplanens samfunnsdel  2014 - 2026.

ROS-Analyse revidering av kommuneplan 2015-2026

3. Kommuneplanens arealdel.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel skal bygge på en oppdatert samfunnsdel. Plan- og bygningsloven bygger på prinsippene om lokal folkevalgt styring, desentralisering av myndighet, samt medvirkning fra befolkningen og samarbeid med berørte fagorganer.  Det innebærer at kommunen skal drive den lovbestemte planprosessen og fatte vedtak.  Kommunen skal søke samarbeid med berørte organer og andre som interesser i planarbeidet, slik at interessene til enkeltpersoner, organisasjoner, kommunale organer og statlige fagmyndigheter blir ivaretatt.

Mer om kommuneplanens arealdel 2015-2026.

4. Handlingsdel.

Plan- og bygningsloven setter krav til at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel som viser kommunens prioriteringer og målsettinger for de neste fire budsjettår eller mer. Handlingsdelen angir ressursfordeling og spesifiserer resultatmål og/eller tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Handlingsdelen er et viktig strategisk verktøy som kan brukes til å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen konkretiserer handlingsmål og tiltak knyttet til samfunnsdelens visjoner, strategier og mål.  Slik legges føringer for utviklingen i kommunen og grunnlaget for kommunens konkrete prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver innenfor kommunens økonomiske handlingsrom de neste fire år.

Handlingsplan for perioden 2015 - 2018.