A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

RapporteringEt viktig ledd i kommunens plansystem er løpende tilbakemelding om ressursbruk og tjenesteproduksjon sett i forhold til vedtatte mål og budsjettrammer.

Periodisk rapportering;

I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter;

 • Tertialrapport pr. 30.april
 • Tertialrapport pr. 31.august
 • Årsregnskap, behandles innen 1.juli.

I tertialrapportene skal det framgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. Dersom det ikke er tilfelle, må det iverksettes tiltak for å gjenvinne budsjettbalanse.

Årsberetning;

Årsberetningen skal utarbeides i.h.t. kommuneloven § 48 mr. 5. Årsberetningen skal behandles sammen med Årsregnskapet innen 1.juli året etter. Årsberetningen utarbeides av ansvarlig for hvert rammeområde.
Hovedvekten legges på å sammenligne oppnådde resultater med målene i handlingsplanen. I tillegg skal det legges vekt på å vurdere utviklingen over tid (tidsserieanalyser, bruk KOSTRA-nøkkeltall der de er tilgjengelige).

Årsberetningen skal i tillegg inneholde;

 • Opplysninger om forhold som ikke fremgår av årsregnskapet.
 • Informasjon om kommunens tjenesteyting.
 • Forhold som er viktig for å bedømme kommunens stilling og resultatet av virksomheten.
 • Forhold vedrørende usikkerhet om regnskapet.
 • Ekstraordinære forhold.
 • Viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp.
 • Andre forhold av vesentlig betydning.

Nasjonal rapportering;

Nasjonal rapportering (KOSTRA rapportering) omfatter elektronisk rapportering til SSB.

Følgende rapporteres;

 • Regnskap
 • Data fra fagsystemer
 • Tjenesterapportering

KOSTRA-analyse;

Med bakgrunn i innrapportert matrialet til SSB gjennomføres en nøkkeltallsgjennomgang som tar for seg noen utvalgte og overordnede indikatorer innen de aktuelle tjenesteområdene.
Nøkkeltallsgjennomgangen inkluderer også den enkelte kommunes relevante kommunegruppe, som er basert på at SSB har foretatt en gruppering av landets 434 kommunene i 29 kategorier, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser.

Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes;

 • Prioriteringer - viser hvordan kommunens frie inntakter er fordelt til ulike formål
 • Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet
 • Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjon
 • Utdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under prioritering, dekningsgrader og prduktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres under disse overskriftene.

Følgende analyser utarbeides:

 • Rapport A - Behovsprofil
 • Rapport B - Nøkkeltall og tjenestekvalitet grunnskole
 • Rapport C -Nøkkeltall pleie og omsorg
 • Rapport D - Barnehager.