A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OppstartOppstart

Samarbeid om private reguleringsplaner

Hemne kommune ønsker å bidra til at private forslag blir utarbeidet i samsvar med lovverket og overordnede planer. Det er og viktig at de får en tilstrekkelig planfaglig kvalitet, at offentlige interesser blir klarlagt tidlig i planprosessen og at tredjepartsinteresser blir ivaretatt på en riktig måte. Vi ønsker derfor å etablere et godt samarbeid mellom kommunen og forslagsstillere, slik at ressursbruken i de enkelte sakene blir best mulig. Når planforslaget er godt forberedt og avklart vil behandlingen gå greit, uten unødvendige, kostbare og tidkrevende omarbeidinger.

I følge plan- og bygningslovens § 12-3 så har private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer. De har også rett til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsforslaget.

Private reguleringsforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanenes arealdel. Ved vesentlig avvik gjelder kravene i plan- og bygningslovens kapittel 4.

I følge pbl § 4-2 så skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, og planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. Planforslag som ikke er utarbeidet i overenstemmelse med rammene satt i oppstartsmøtet vil bli sendt tilbake for omarbeidelse eller komplettering.

 

Planinitiativ

Før planarbeidet formaliseres, bør forslagstiller ha klargjort sin planidé og samlet relevante opplysninger om situasjonen. Dette kan være gjeldene, offentlig planer og retningslinjer og viktige berørte interesser i og omkring planområdet, blant annet naboers syn på planidéen. Opplysninger om gjeldene planer kan fås ved henvendelse til kommunen, alle planer er og tilgjengelige på kommunens hjemmesider. Planforslaget skal, i tillegg til nasjonal plan-ID ha et offisielt navn. Navnet er underkastet reglene i lov om stadsnamn og bør bestemmes så tidlig som mulig.

 

Mindre endring av reguleringsplan

Mindre endring av reguleringsplan behandles politisk i Hemne kommune. Det skal sendes inn komplett forslag som viser endringer av den gjeldende planen: med plankart og reguleringsbestemmelser. En planbeskrivelse med opplysninger om gjeldende plan, om planendringen, begrunnelse for endringen og beskrivelse av eventuelle virkninger. Hemne kommune kan kreve en Risiko- Og Sårbarhetsanalyse (ROS).

Før det treffes vedtak, skal saken være forelagt berørte myndigheter. Eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Dersom det kommer innvendinger mot forslaget som ikke imøtekommes, eller at endringen er omfattende, må det vurderes om saken skal behandles som en reguleringsplan.

 

Oppstartsmøte

I følge pbl § 12-8 skal forslagstilleren legge frem planspørsmålet for planmyndigheten i møte. Hensikten med møtet er gjensidig informasjon og avklare rammer for det videre planarbeidet. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides. Normalt vil oppstartsmøtet holdes med kommunens administrasjon v/Forvaltningsavdelingen, planspørsmål kan også i mer prinsipielle saker legges frem for politisk behandling.

Forslagsstiller anmoder om oppstartsmøte ved å fylle ut og sende inn mal for bestilling av oppstartsmøte. Planideen må være tilstrekkelig beskrevet og dokumentert, og forslag til tema for ROS-analyse må angis. Kommunen vil innkalle til oppstartsmøte og skriver referat som sendes forslagsstiller. Nasjonal plan-ID tildeles av kommunen.