A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PlanskissePlanskisse

Varsel om oppstart av planarbeid

Forslagsstiller skal kunngjøre igangsetting av planarbeidet på internett og i en annonse i minst én papiravis, samt varsle alle berørte parter i brev. Kunngjøringen skal inneholde:

  • Et planomriss på kart med tydelig navn og stedsangivelse
  • En kort beskrivelse av hensikten med planarbeidet
  • Henvisning til nettside der publikum kan få ytterligere opplysninger om planen
  • Forslagstillers navn og adresse samt en frist på minimum tre uker for å sende innspill til planarbeidet.
  • Dersom det legges opp til et informasjonsmøte, skal det varsles om tid og sted for dette møtet
  • Dersom kommunen har avgjort om at planen ikke skal konsekvensutredes skal dette fremgå av varselet

Dersom kommunen har avgjort at det skal utarbeides planprogram for konsekvensutredning, skal det samtidig med varsel om igangsetting kunngjøres offentlig utleggelse og høring av dette. Høringsfrist for planprogram er 6 uker.

Disse skal varsles:

  • Registrerte grunneiere, festere og så langt mulig andre rettighetshavere og berørte naboer.
  • Relevante statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner dersom de kan ha interesse i planarbeidet.
  • Fylkeskommune og fylkesmann skal alltid varsles.

Samtidig med varselet skal det sendes kopi av brev, planomriss og annonse til Hemne kommune.

Hemne kommune kan bistå med å fremskaffe nabolister.

 

Utarbeide og fastsette planprogram

 

For planforslag som bryter vesentlig med rammer og prinsipper i overordnet plan, og der forskrift om konsekvensutredning krever det, skal det utarbeides planprogram. I planprogrammet foreslås det hvilke alternativer som skal utredes, hvilke formelle krav som skal stilles til konsekvensutredningene og hvordan medvirkning skal skje.

Forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram i samsvar med forskrift, legger dette ut til offentlig ettersyn, og sender det på høring til berørte private organisasjoner og til relevante regionale og statlige myndigheter. Høringen skal gjøres samtidig med varsel om oppstart av planarbeid.

Kommunen fastsetter planprogrammet, fastsettingen kan ikke påklages.

 

Medvirkning

Samarbeidet med berørte interesser i en plansak legges opp av forslagstiller som avtalt i oppstartsmøte. Hensikten er å få saken tilstrekkelig belyst slik at reguleringsforslaget kan tas opp til behandling. Alle relevante opplysninger fra forskjellige fagmyndigheter bør innhentes, fortrinnsvis før planarbeidet settes i gang slik kan en finne det løsningsalternativer som er mest mulig konfliktfritt og omforent når det gjelder ulike miljø- og samfunnsinteresser. Berørte myndigheter skal i alle tilfeller varsles om planoppstart og gis anledning til å uttale seg. For å ytterligere avdekke interessekonflikter kan forslagstiller oversende foreløpige planmateriale (planomriss, planskisse på kart og foreløpig planbeskrivelse etc. ) til statlige og regionale myndigheter og andre offentlig og private interesseparter, samt til Hemne kommune. Det kan settes en frist for å komme med innspill og kommentarer på eksempelvis 30 dager.

I mer omfattende saker kan det arrangeres informasjonsmøter.