A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BehandlingBehandling

 

Vedtak om høring og utleggelse til offentlig ettersyn

Når innsendt planforslag er komplett og godkjent, vil saken først bli behandlet administrativt. Saksbehandler skriver et saksfremlegg med en anbefaling til Planutvalget (Formannskapet), som vedtar om planforslaget skal legges ut på høring, eventuelt med vilkår. Etter 1. gangs behandling i planutvalget vil administrasjonen legge planen ut på høring/offentlig ettersyn til berørte parter og sektormyndigheter, høringsfristen er minimum 6 uker.

Fylkesmannen og Fylkeskommunen skal alltid ha planforslag til høring, øvrige statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner får oversendt saken ved behov. Eventuelle innsigelser fra overordnede myndigheter skal fremmes innen høringsfristen. Øvrige parter får også tilsendt høringsbrev.

 

Betale gebyr

Gebyrkrav sendes ut etter første vedtak i planutvalget og må betales i sin helhet før saken går til 2. gangsbehandling. Gebyrsatser er oppgitt i Hemne kommunes betalingsregulativ.

 

Vurdering av merknader

Etter at høringsfristen er utløpt, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Forslagstiller gis normalt anledning til å kommentere merknadene og selv foreslå endringer av planen. Dersom det foreligger innsigelse etter plan- og bygningslovens § 5-4, vil kommunen, i samarbeid med forslagsstiller først forsøke å finne en løsning på problemet gjennom drøftinger med innsigelsesmyndigheten. Dersom dette ikke fører frem kan det avholdes mekling hos fylkesmannen. Dersom planen endres vesentlig som følge av merknader, må den legges ut til nytt offentlig ettersyn. Dersom endringene kun gjelder enkelte berørte parter, kan det være tilstrekkelig å gi disse partene anledning til å uttale seg innen en ny frist.

 

Vedtak om godkjenning

Etter merknadsbehandling sender administrasjonen saken til 2. gangs politisk behandling. Planforslaget skal da først behandles i Driftsutvalget, deretter i Planutvalget (Formannskapet) og så endelig vedtas av Kommunestyret. Rådmannens innstilling er offentlig og gjøres tilgjengelig på kommunens postliste. Dersom det foreligger innsigelse og Kommunestyret likevel vedtar planforslaget, må planen sendes til kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

 

Kunngjøring og klage

Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket, varsler berørte parter om vedtaket og om klageadgang og klagefrist.