A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Områdeplan Kyrksæterøra 

«I mange hundre år var sjøkanten på Øra selve porten til bygda vår (…) Veien fra brygga og opp til kirka (og hovedgården Kirksæter) gikk langs samme trasé som i dag – oppover Øragata og Brekka.»

Knut Totland, (2015) Øragatas historie

Vi vet at sjøkanten, verftshistorien og havna på Øra har vært svært viktig for utviklingen av det Kyrksæterøra vi ser i dag. Stedet har også fått tilnavnet «den hvite by ved havet», trolig med utgangspunkt i den eldre bebyggelsen i Øragata. Bygda ligger langs elva Søa som binder Hemnfjorden og Rovatnet sammen. Vi vet at nærheten til vann er viktig for menneskers trivsel – både når det gjelder rekreasjon og valg av bosted. Vannveiene og fossekraften har gitt muligheter for næringslivet gjennom lange tider. Kyrksæterøra har en rik næringslivshistorie – fra skipsverft til skofabrikk, dampskipsselskap, fiskemottak, dampfarveri, gjestgiveri, meieridrift, bakerier, bankvirksomhet, apotek og detaljhandel.

Kyrksæterøras vekstkraft har utgangspunkt i en bred sammensetning av næring og offentlige tjenester. Som fremtidig kommunesenter for nye Heim kommune vil det være viktig å sørge for en utvikling i samspill med øvrige lokalsamfunn i Heim. Det er dette med «føter og røter» - mens noen folk har føter og stadig oppsøker nye steder og opplevelser, er det også de som har røter og holder bygda gående på det jevne. Dersom Kyrksæterøra og Heim kommune skal lykkes i å være attraktive for den yngre befolkning, skal vi ha både føter og røter med oss – i hverdag og fritid! Det enkle, trivelige, nære med småskala landsbyliv – med korte avstander, nærhet til naturen og ureist mat.

Helt frem til midten av 1960-tallet foregikk ferdsel og bylivsaktivitet i en akse mellom kommunekaia, opp Øragata og forbi kirka over Skeiet – i dag er dette endret, med hovedferdsel langs Trondheimsveien. Imidlertid ser vi at mye av Kyrksæterøras identitet ligger i den gamle aksen, som til stadighet trekkes frem som en sentral kvalitet for stedet på tross av at tyngdepunktet for næringsvirksomhet nok er flyttet til område ved Falksentret. Det er derfor en utfordring å sy disse områdene sammen til en harmonisk helhet.

 

Formål med planarbeidet

Skape gode fortettingsstrategier som kan gi flere mindre boenheter i sentrum, bidrar til å styrke demografisk sammensetning og mer sosiale boformer

Knytte sammen områdene Øragata med historisk sentrumskjerne, industriområdet Vesse med Falksenteret og Sodinplatået

Finne løsninger på parkeringssystem, gate- og plassutforming, gang- og sykkelforbindelser sett i sammenheng med attraktive turveier og tilrettelegging for kollektivløsninger for buss

Lage en sentrumsstruktur som fremhever og tilgjengeliggjør blågrønn struktur (elv, innsjø og fjord) som attraktivitetsfaktor

Lage en strategi for hvordan kommunen og andre offentlige aktører i samspill med de private aktørene kan drive utviklingen fremover slik at målene nås

Optimalisere bylivet gjennom å skape møteplasser og arenaer for alle mennesker og aldersgrupper. Optimalisere samspill mellom boliger, arbeidsplasser og fellesfunksjoner i sentrum

Løse utfordringer med trafikksikkerhet i sentrum langs Trondheimsveien og Hollaveien, og spesielt Lankankrysset

Planlegge ut ifra sårbarhet med tanke på flom. Prinsipp om åpen overvannshåndtering skal følges.

 

Forslagsstiller

Hemne kommune er forslagsstiller og vil stå for utarbeidelse av plandokumenter samt lede planarbeidet. Faglig bistand vil innhentes ved behov underveis i planarbeidet.  

 

 

 

Tidslinje og gjennomføring

Planarbeidet ledes av administrativ arbeidsgruppe. Interne- og eksterne fagressurser innhentes løpende gjennom planprosessen. Gruppen er ansvarlig for gjennomføring av planprosess for sentrumsprosjekt og områderegulering frem til endelig vedtak. Planutvalget i Hemne kommune (Formannskapet) fungerer som styringsgruppe og vil fortløpende holdes orientert og gjøre veivalg i løpet av planarbeidet.

Tema

Frist

Behandling av utkast til planprogram

10.12.2018

Varsel om planoppstart/utlegging av planprogram på høring

18.12.2018

Medvirkning og utredning

30.11.2019

Stadfesting av planprogram

okt 2019

Utarbeide planforslag

juni 2020

1. gangs behandling i Formannskapet

sept 2019

Planforslag på høring

sept - okt 2020

Merknadsbehandling

nov 2020

2. gangs behandling Formannskap og Kommunestyre

des 2020

 

Plankartet er under utarbeidelse, gå gjerne inn på kartsidene våre for å gjøre deg kjent med forslagene - og legg inn egen kommentar til utkastet.

Alle kommentarer skal signeres med navn og epost. Det er kun administrator (planleggere) som kan se personlig info, øvrige innbyggere vi kun se kommentaren.