A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Planendring

Skriv ut Info
Gyldig fra: 28.01.2019

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Kommunal behandling av forslag om endring av gjeldende planer.

Beskrivelse:

Endring av gjeldende planer er aktuelt dersom grunneier/tiltakshaver eller andre ønsker å endre en plan permanent. Planendringer kan omfatte eksempelvis utvidelse av planområdet, flere tomter, nye veier eller endringer i planens bestemmelser.

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammen i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder kan behandles som en mindre endring. Ved en mindre endring kreves det at berørte myndigheter og eiere/festere, og andre berørte,  som direkte berøres av vedtaket gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes.

 

 

 

 

Målgruppe:

Grunneiere og andre tiltakshavere som har forslag til permanent endring av gjeldende planer.

Kriterier/vilkår:

Det finnes ikke egne skjema til søknad om planendring. Dersom endringen innebærer endring i plankart, kreves kart med planendring i digitalt format etter gjeldende sosi-standard.

Priser:

Betalingsregulativ 2019.

Informasjon:

Ta kontakt med Teknisk, landbruk, miljø dersom du har spørsmål.

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen
 

Kontaktinformasjon:

Daniel Lossius

Skjema:

Relaterte tjenester:

Byggesak
Byggesak
Deling av grunneiendom
Dispensasjon fra planer
Reguleringsplan (detaljplan)

Lenker:

Fylkesmannen i Trøndelag
Klima- og Miljødepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens vegvesen
Trøndelag fylkeskommune

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl

Forskrift om konsekvensutredninger

Kart - og planforskriften