A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Legetjeneste

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2017

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Som en oppgave under helsetjenesten, skal kommunen sørge for diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte.  For å løse denne oppgaven skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning.

Beskrivelse:

Legetjenesten i Hemne er lokalisert sammen med øvrige helsetjenester beliggende på Hemne Helsesenter.

Kommunen samarbeider med 10 andre kommuner om legevakt på kveld/natt samt lø/sø og helligdager. Legevakten er lokalisert ved Orkdal sjukehus og kalles LIO.

Legejenesten omfatter 5 driftsavtaler (stillinger).

Oppgaver tillagt legetjenesten:

- Legevakt

- Fastlege - timebestilling

- Medisinsk-faglig rådgivning til kommunen

- Miljørettet helsevern

- Smittevern

- Deltakelse i tverrfaglige team sammen med øvrig fagpersonell

- Medisinsk tilsyn ved sykehjem og kommunehelsetjeneste

- Helsestasjonslege og lege i skolehelsetjenesten

- Medisinsk-faglig ansvar i bedriftshelsetjenesten 

Målgruppe:

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Innbyggere fra andre kommuner kan stå på fastlegeliste til leger i Hemne kommune.

Kriterier/vilkår:

Timebestilling: Alle som står på fastlegeliste ved legesenteret.  Øvrige må henvende seg til egen fastlege.

Øyeblikkelig hjelp: Alle som søker hjelp ved legesenteret.

Priser:

I henhold til regulativ fastsatt i forhandlinger mellom Kommunenes Sentralforbund og Den Norske Lægeforening.

Samarbeids-
partnere:

Pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon og sosial- og barneverntsjenesten.
 

Kontaktinformasjon:

Timebestilling: tlf.: 72 45 00 30

Legevakt/Øyeblikkelig hjelp: tlf. 116 117

Akutt: 113

Skjema:

Relaterte tjenester:

Ergoterapitjeneste
Flyktningehelsetjenesten
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Hjemmesykepleie
Influensavaksinering
Legevakt
Miljørettet helsevern
Psykisk helsearbeid
Reisevaksinering
Rusbehandling
Smittevern
Svangerskapsomsorg

Lenker:

Min fastlege

Lovverk/planer:

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Helsepersonelloven

Helse- og sosialberedskapsloven

Pasient og brukerrettighetsloven

Psykisk helsevernloven

Forskrift om pasientjournal

Pasientskadeloven

Helse- og omsorgstjenesteloven