A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Deling av grunneiendom

Skriv ut Info
Gyldig fra: 15.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Behandling av søknader om deling av eiendom

Beskrivelse:

Ved søknad om deling av eiendom skal det foretas en vurdering av om samtykke skal gis, hvor det bl.a. skal tas hensyn til om deling vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, godkjente planer som foreligger for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

Plan- og bygningsloven er den sentrale loven for styring av arealbruk og byggesaksbehandling. Planlegging etter plan- og bygningsloven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Gjennom planlegging skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet.

Godkjente planer er resultatet av grundige avveininger av ulike hensyn. Ved søknader om fradeling av nye parseller som er i strid med gjeldende plan (reguleringsplan, kommuneplan m.v.), må søknaden behandles som en dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven §19. Dersom det foreligger "særlig grunn", kan dispensasjon innvilges.

Målgruppe:

Hjemmelshavere

Kriterier/vilkår:

Søknad skal skje på fastsatt skjema, og være undertegnet av hjemmelshaver, evt. med fullmakt

Priser:

Saksbehandlingsgebyr for søknad om deling varierer etter type sak. Se kommunens nettside "Hemne kommune" - "selvbetjening" - "Priser på tjenester"

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune

 

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:

5154 Nabovarsel
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Relaterte tjenester:

Dispensasjon fra planer
Kart og oppmåling
Matrikkelbrev
Planendring
Reguleringsplan (detaljplan)

Lenker:

Byggesak m.m., gebyrreg.
Kart Hemne kommune

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Jordloven

Omdisponering og deling - Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23 §§ 9 og 12.