A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Konsesjon for erverv av fast eiendom

Skriv ut Info
Gyldig fra: 24.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Søknad om erverv av fast eiendom, konsesjonspliktige erverv.

Beskrivelse:

Konsesjonsloven bestemmer at alle erverv av fast eiendom (herunder bl.a. erverv ved arv, gave og kjøp), samt stiftelse av bruksrett for lengre enn 10 år, er konsesjonspliktig med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses med mindre konsesjon er gitt.

 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen

Målgruppe:

Kjøpere, leiere og utbyggere av fast eiendom.

Kriterier/vilkår:

Søknad om konsesjon skal skje på fastsatt skjema.

Priser:

Saksbehandlingsgebyr for søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom vil kunne variere. 

Se betalingsregulativet.

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Relaterte tjenester:

Overdragelse av eiendom

Lenker:


Lovverk/planer:

Konsesjonsloven

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven