A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Byggesak

Skriv ut Info
Gyldig fra: 01.07.2010

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet.

Beskrivelse:

Det er kommunens overordnede mål å føre tilsyn med at dokumentene ved en søknad er tilstede og at søkerne for de forskjellige ansvarsområder har tilfredsstillende kvalifikasjoner. Dessuten skal kommunen påse at alle krav som offentlige lover og forskrifter stiller er oppfylt i dokumentasjonen før tilllatelse til tiltak blir gitt.

 

 

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig og skal forestås av foretak med ansvarsrett. Med mindre de kommer inn under unntakene i plan- og bygningsloven §§20-4 til 20-8.

Eksempler på tiltak, krav til søknad og saksbehandlingstid finner du her.

 

 

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Noen søknadspliktige tiltak kan tiltakshaveren stå for selv. Disse tiltakene er regulert i plan- og bygningsloven § 20-4 og nærmere utdypet i byggesaksforskriftens kapittel 3.

Eksempler på tiltak, krav til søknad og saksbehandlingstid finner du her.

 

 

Tiltak unntatt fra søknadsplikten

En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Disse mindre byggeprosjektene som er unntatt fra søknadsplikten er regulert av Plan- og bygningsloven § 20-5 og er nærmere utdypet i Byggesaksforskriftens kapittel 4.

For mer informasjon og eksempler på tiltak finner du her.

 

Direktoratet for byggkvalitets hjemmesider finnes det veiledning og veiviser for hva du kan bygge og endre på din eiendom uten å søke.

 

Den som bygger (tiltakshaver) har selv ansvaret for at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Det vil blant annet si arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan), forbud mot tiltak m.v. langs sjø og vassdrag i plan- og bygningsloven § 1-8 og byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17).

 

Den som bygger har også ansvar for at arbeidene ikke kommer i konflikt med annet regelverk, som for eksempel veiloven, naturmangfoldloven og lov om kulturminner.

 

Når byggverk unntatt søknadsplikt er ferdige skal kommunen informeres slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag og registreres i Matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister).

Skjema for melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

 

 

Målgruppe:

De som skal bygge i Hemne kommune

 

Priser:

Alle tjenestene innenfor området BYGGESAK er belagt med behandlingsgebyrer. Hva de enkelte tjenestene koster framgår av betalingsregulativet.

 

Informasjon:

Søknadsskjemaer finnes under fanen "Relatert".  Trykk på lenken "Direktoratet for byggkvalitet". Velg så "Skjemaer og blanketter" som du finner på framsiden. Kommunen har egne skjema for søknad om dispensasjon og erklæring om byggeavstand til nabogrense. Disse finnes skjema under fanen "Relatert".

 

 

Kontaktinformasjon:

Rådgiver Marit Paulsen

Skjema:

5154 Nabovarsel
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Erklæring om bygging nærmere enn 4 meter fra felles grense
Søknad om dispensasjon

Relaterte tjenester:

Dispensasjon fra planer
Planendring
Reguleringsplan (detaljplan)

Lenker:

Arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Kulturminnesøk
Naturmangfoldlovens § 7
Veglovas kapitel 5

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Veiledning om byggesak

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Likestillings- og diskrimineringsloven