A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Byggesak - Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Skriv ut Info
Gyldig fra: 01.07.2010

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi en sikker byggesaksbehandling , med god kvalitet

 

Beskrivelse:

Tiltak i denne kategori er tiltak som kan forestår av tiltakshaver (pbl § 20-4).

Tiltak behandles etter plan og bygningslovens (pbl) § 20-4.

 

 Eksempel på tiltak som kan forestås av tiltakshaver selv:
 • Tilbygg med grunnflate inntil 50 m²
 • Frittliggende  bygning inntil 70 m² på bebygd eiendom
 • Driftsbygninger eller tilbygg til driftsbygninger med samlet areal inntil 1000 m²
 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg plassert inntil 2 år

 

Saksbehandlingstid vil være avhengig av hvor omfattende tiltaket er, og hvor mange instanser som må uttale seg i saken. Dersom tiltaket er i tråd med kommuneplan/reguleringsplan og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal søknaden avgjøres innen 3 uker.

 

Tiltaket må være i tråd med gjeldende reguleringsplan/kommuneplan for området/tomta. Ved avvik må det søkes om dispensasjon. Avvik kan også utløse krav om endring av reguleringsplan evt. ny reguleringsplan.

 

Krav til søknaden til kommunen:
 • Tegninger i målestokk min. 1:100
 • Situasjonskart i målestokk (1:1000-1:5000)
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (Gjenpart av nabovarsel)
 • Kvittering for nabovarsel
 • Nabovarsel (Vedlegges ikke, men sendes til berørte naboer/gjenboere)
 • Evt. erklæring om byggeavstand, nærmere enn 4 meter.
 • Søknad om dispensasjon (Ved avvik i plan) 

 

Målgruppe:

De som skal bygge i Hemne

 

Priser:

Alle tjenestene innenfor området BYGGESAK er belagt med behandlingsgebyrer. Hva de enkelte tjenestene koster framgår av gebyrregulativet .

 

Informasjon:

Tiltakshaver er ansvarlig for at plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser følges.

 

Søknadsskjemaer finnes under fanen "Relatert".  Trykk på lenken "Direktoratet for byggkvalitet". Velg så "Skjemaer og blanketter" som du finner på framsiden. 

Hemne kommune har egne skjema for søknad om dispensasjon og erklæring om byggeavstand til nabogrense. Disse finnes skjema under fanen "Relatert".

 

 

Kontaktinformasjon:

Rådgiver Marit Paulsen

Skjema:

5154 Nabovarsel
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
Erklæring om bygging nærmere enn 4 meter fra felles grense
Søknad om dispensasjon

Relaterte tjenester:

Byggesak - Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak
Byggesak - Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Lenker:

Arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Kulturminnesøk
Naturmangfoldlovens § 7
Veglovas kapitel 5

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Veiledning om byggesak

Veiledning om tekniske krav til byggverk