A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Serveringsbevilling

Skriv ut Info
Gyldig fra: 15.02.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av Hemne kommunestyre.

Beskrivelse:

For å få lov til å drive et serveringssted må en søke kommunen om å få en serveringsbevilling. 

Hvordan få serveringsbevilling?

Skriv søknad og send til Hemne kommune v/Rådmann - postmottak@hemne.kommune.no .  Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives.  Dersom serveringsstedet skal drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning.
  • Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives.
  • Navn og adresse på daglig leder og personer som ellers har vesentlig innflytelse på virksomheten.
  • Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner (etablererprøve)
  • Skatteattest for den hvis regning serveringsstedet skal drives.

Før søknaden avgjøres skal kommunen innhente uttalelse fra politiet om det foreligger forhold, f.eks. m.h.t. vandel o.a., eller forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at bevilling gies. Kommunen kan også innhente uttalelser fra andre offentlige myndigheter i sakens anledning.

Målgruppe:

Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives.

Kriterier/vilkår:

Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 - 6 i serveringsloven, jfr. § 7 er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.  Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives.  Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i derveringslovens §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist.

Bevillingshaveren plikter uten ugrunnet opphold å sende melding til kommunen ved skifte av daglig leder, andre endringer i den personkrets som er nevnt i § 6 jfr. § 7 og evt. innstilling drift av serveringsstedet.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Avleggelse av etablererprøve: kr. 400,- pr. gang.

Informasjon:

Rådmann med stab gir ytterligere informasjon

Samarbeids-
partnere:

Hemne og Snillfjord lensmannskontor, Orkdal Ligningskontor, Kemneren i Hemne
 

Kontaktinformasjon:

Liv Mary B. Engvik

Skjema:

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Serveringsbevilling (KF-267)

Relaterte tjenester:

Ambulerende skjenkebevilling
Etablererprøve servering
Kunnskapsprøve - skjenking av alkohol
Salgs- og skjenkebevilling
Utvidelse av skjenketid / utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning

Lenker:

Informasjon om Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Lovverk/planer:

Serveringsloven