A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknadsskjema div. tjenesterSkjema Beskrivelse
5154 Nabovarsel Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl)
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel Kopi av dette dokumentet med vedlegg sendes kommunen, samtidig som naboer varsles.
5156 Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.
Amming og rusmidler
Avtale om jordleie Jordleieavtale i henhold til ny jordlov
Barnehage - Ny plass, overføring og oppsigelse (KF-467) (2019/2020) Skjema for ny plass, overføring og oppsigelse av barnehageplass (kommende år)
Bekymringsmelding (offentlige ansatte) Hvis offentlige myndigheter har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, har de plikt til å melde saken videre til barnevernet.
Bekymringsmelding (privatpersoner) Privatpersoner kan melde saker anonymt til barnevernet. Det betyr at de varsler barnevernet om at de er bekymret for et barn, men ønsker at deres egen identitet holdes hemmelig for den familien det gjelder.
Bålbrenning - søknad om tillatelse til (KF-526) Generelt er bruk av åpen ild i eller i nærheten av skogsmark forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april - 15. september.
Driftstilskudd til lag og organisasjoner (KF-359) Skjema for søknad om driftstilskudd til lag og foreninger
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Erklæring om bygging nærmere enn 4 meter fra felles grense Erklæring om bygging nærmere enn 4 meter fra felles grense
Funksjonssirkelen Funksjonssirkelen
Fyrverkeri - Søknad om avbrenning Søknadsskjema for tillatelse til avbrenning av fyrverkeri.
Gravemelding Melding om graving i kommunal veg.
Gravetillatelse i kommunal veg Skjema som benyttes i forbindelse med graving og kryssing av kommunale veger
Helsestasjon - Regional rutine for håndtering av e-meldinger sendt til feil adressat.
Helsestasjon - Varslinger
Helsestasjonen - 2 år brosjyre om kropp og utforsking
Helsestasjonen - 4år brosjyre om kropp og utforsking
Helsestasjonen - Avtalekalender
Helsestasjonen - Forklaring til de ulike varslingene.
Helsestasjonen - Kartleggingsskjema skolestart Kartleggingsskjema ved skolestart
Helsestasjonen - Nattkalender
Helsestasjonen - Nei til vaksinering
Helsestasjonen - Oppfølging høyde og vekt
Høringsuttalelse (KF-340) Skjema som benyttes når det skal gis uttalelse til en reguleringsplan eller en kommuneplan som er lagt ut til offentlig ettersyn/høring.
Idrettsstipend 2014 - søknadsskjema
Idrettsstipend 2015 søknadsskjema
Innmeldingsskjema/utlånsregler Innmeldingsskjema / utlånsregler Hemne bibliotek
Innsyn i byggesaksdokumentasjon Søknad om innsyn i byggesak
Kjørebok Kjørebok for snøscooter
Kontaktlærers forberedelsesskjema til møte med eleven og foresatte
Kontrollskjema - Vannmåler Skjemaet benyttes av godkjent rørlegger i forbindelse med kontroll av vannmåler.
Kulturmidler (KF-109) Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider
Melding om kontroll av vannmåler Skjema som utfylles av autorisert rørlegger og som sendes kommunen etter at kontroll er foretatt.
Melding om montering av vannmåler Skjema som utfylles av autorisert rørlegger og sendes kommunen etter at vannmåler er montert.
Melding om overnatting (KF-531) I utgangspunktet tillates det ikke overnatting i objekter som ikke er bygd for dette formålet. Unntak gjøres under visse forutsetninger, der ekstraordinære brannverntiltak må gjennomføres.
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr.
Oppgjørsskjema Kino Skjema for oppgjør mot bygdekinoen
Påmeldingsskjema EKM
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Registreringsskjema for støttekontakter / fritidsassistenter
Salgsbevilling for alkohol (KF-124) Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7% alkohol. Bevilling gis for maks 4 år om gangen.
Samarbeidsavtale
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Søknad om ny eller endring av serverings- eller skjenkebevilling
Serveringsbevilling (KF-267) Skjema for søknad om serveringsbevilling
Sjekkliste for informasjon fra elev
Sjekkliste for informasjon fra foresatte
Skatteattest - melding om (KF-131) Skatteattest fra kommunen er dokumentasjon på innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift og eventuelle restanser
Skjema for byggesak. Skjema finnes under: www.dibk.no
Skjema for registrering av tiltak, Plan for idrett og fysisk aktivitet
Skjema for søknad om opptak Skjema for søknad om plass i kulturskolen
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjema for søknad om skjenkebevilling enkelt anledning / eller for søknad om ambulerende skjenkebevilling.
Skogavgiftsregnskapet søknad om tilskudd til skogkultur Søknadsskjema for tilskudd til skogkultur (markberedning, planting, kunstig kvisting, planting m.v.)
Skole - Alarmplan ved svømme- og livredningsopplæring, utskriftsversjon Handlingsplan som kort og klart forteller hva som skal gjøres fra alarmen går til redningsaksjonen er utført og avklart.
Skole - Informasjonssskriv om RLE med svarslipp Informasjonsskriv til foreldre/foresatte om faget religion, livssyn og etikk, og fritaksregler i faget.
Skole - Samtykkeerklæring ved videreføring av elevopplysninger Når en elev bytter skole vil den nye skolen ofte ha behov for opplysninger om eleven fra den gamle skolen for å kunne gi eleven den opplæringen vedkommende har krav på. Samtykke fra foreldre/foresatte skal da foreligge.
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-365) Skjema for søknad om plass i skolefritidsordningene, endring av plass og utmelding
SPK skadeskjema
Startlån - søknad
Støttekontakt / tilrettelagt fritid - søknad
Søknad for reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede med legeerklæring
Søknad om bygging av landbruksvei Søknadsskjema
Søknad om deling etter matrikkelloven
Søknad om dispensasjon
Søknad om erstatning, avlingssvikt vekstgruppe bær
Søknad om erstatning, avlingssvikt vekstgruppe frukt
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Søknad om godkjenning av plan skal sendes kommunen før anleggsstart
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom
Søknad om leie av kommunal bolig Søknads skjema som benyttes ved søknad om leie av kommunal bolig
Søknad om lån til oppføring av bolig
Søknad om montering av ildsted Søknadsskjema om montering av ildsted i bolig
Søknad om motorferdsel i utmark
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadskjema til forflytningshemmede for parkeringstillatelse
Søknad om støttekontakt / tilrettelagt fritig søknadsskjema for de som ønsker støttekontakt
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging i henhold til Plan- og bygningsloven.
Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknadsskjema for tilskudd innen SMIL
Søknad om tilskudd til vegbygging
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknads skjema som benyttes i forbindelse med søknad om utslippstillatelse
Søknadsskjema boligtilskudd
Søknadsskjema ledsagerbevis
Søknadsskjema omsorgsbolig søknadsskjema omsorgsbolig
Søknadsskjema treningstid
Søknadsskjema trygghetsalarm
Tapt arbeidsfortjeneste Skjema for bruk ved krav om leg. tapt arbeidsfortjenweste
Taushetserklæring beredskap Taushetserkl. for benyttelse til personell innenfor beredskapsområdet
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Tilsyn av fritidsbolig (KF-608-5011) Registrering for ildsteder/skorstein i fritidsbygninger.
Trygdebolig - søknad
Yrksssykdom / yrkesskade, meldeskjema NAV Skjema for melding av skade eller sykdom påført i jabbsammenheng til trygdeetaten