A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Planendring

Tjenesteikon

Formål:

Kommunal behandling av forslag om endring av gjeldende planer.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Endring av gjeldende planer er aktuelt dersom grunneier/tiltakshaver eller andre ønsker å endre en plan permanent. Planendringer kan omfatte eksempelvis utvidelse av planområdet, flere tomter, nye veier eller endringer i planens bestemmelser.

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammen i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder kan behandles som en mindre endring. Ved en mindre endring kreves det at berørte myndigheter og eiere/festere, og andre berørte,  som direkte berøres av vedtaket gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes.

 

 

 

 

Målgruppe:
Grunneiere og andre tiltakshavere som har forslag til permanent endring av gjeldende planer.
Kriterier/vilkår:
Det finnes ikke egne skjema til søknad om planendring. Dersom endringen innebærer endring i plankart, kreves kart med planendring i digitalt format etter gjeldende sosi-standard.
Priser:

Betalingsregulativ 2019.

Informasjon:

Ta kontakt med Teknisk, landbruk, miljø dersom du har spørsmål.

Samarbeids-
partnere:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen
Vedlegg:

Dersom endringen omfatter endring av plankart:

* Arealplankart med tegnforklaring i PDF-format

* Arealplankart med tegnforklaring i papirform

* Arealplankart i gjeldende SOSI-format

Dersom endringen gjelder reguleringsbestemmelser, legges forslag til endring med.

Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrist.
Sendes til:
Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra
Behandling:
Politisk behandling
Saksbehandlingstid:
Mindre endringer - ca. 5mnd. Endringer der samme bestemmelser som for ny plan vil gjelde - ca. 10 mnd.
Klagemulighet:
Vedtak kan påklages. Fylkesmannen Trøndelag er klageinstans.
Krav til oss:

Kommunen må overholde de tidsfrister som er nedfelt i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Krav til søker:

Søknad med kartgrunnlag av tilfredsstillende kvalitet der forslaget omfatter endring av plankart. En beskrivelse av konsekvenser for miljø og samfunn som følger av omsøkte endring. ROS-analyse kan kreves.

Hvis vi svikter:

Forskrift om tidsfrister og sanksjoner ved overskridelse av fristene for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven.