A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Sykehjemsplass

Tjenesteikon

Formål:

Å bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for sykehjemsplass.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Korttidsopphold, langtidsopphold, avlastningsopphold, dag- eller nattopphold.

Målgruppe:

Personer som har behov for døgnkontinuerlig pleie og /eller rehabilitering over en kortere eller lengre periode, eller pårørende som har behov for avlastningstilbud.

Kriterier/vilkår:

Hjemmeboende, fortrinnsvis eldre, med behov for helsetjenester som av helsemessige grunner ikke kan benytte seg av andre tilbud eller pårørende som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Priser:

Viser til fastsatt betalingsregulativ

Informasjon:

Sykehjemmet består av en korttidsavdeling, langtidsavdeling og skjermet enhet. Sykehjemmet tilbyr enerom til alle.

Samarbeids-
partnere:

Øvrige personell i pleie og omsorgsavdelingen

Legetjenesten , Hjemmesykepleien

Veiledning:

Skriftlig søknad.

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:

Ingen ( fortløpende )

Sendes til:

Hemne kommune

Enhet for pleie- og omsorg

Helsetunvn. 13

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Administrativt vedtak etter tverrfaglig drøfting i pleie og omsorgsteam.

Saksbehandlingstid:

Inntil tre uker.

Klagemulighet:

Se Lov om pasient -og brukerrettigheter kap. 7

Krav til oss:

Alle søknader behandles individuelt i et tverrfaglig møte. Søknaden behandles innen 3 uker etter at den er mottatt.

Krav til søker:

At du søker på tjenesten muntlig eller skriftlig og at du samtykker til IPLOS registrering

Hvis vi svikter:

Du har anledning til å klage

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:
Relaterte tjenester:
Lenker:
Helsetilsynet
Lovverk/planer:
Sykehjemsforskriften
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester