A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Barnehage

Tjenesteikon

Formål:

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktigalder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Barnehagene skal fremme læring, sosial kompetanse, livsglede og skaperkraft. Barna skal få grunnleggende og relevant kunnskap gjennom dagliglivets hendelser og samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Dette oppnår vi når barns perspektiv, forutsetninger og spesifikke behov blir ivaretatt og ved å bidra til at barn utvikler en positiv selvoppfatning gjennom å mestre ferdigheter i et kvalitativt godt læringsmiljø. Skaperkraft skal utvikles gjennom tid, rom og utstyr til lek, undring og oppdagelser.

Informasjon om barnehagene og hva som vektlegges i hver enkelt barnehage finnes på kommunens hjemmeside og i barnehagens årsplan.

Søknad om opptak skjer ved å fylle ut elektronisk søknad. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Link til søknadsskjema finner dere her.

Barnehagene gjennomfører brukerundersøkelse på februar hvert år. Resultatet presenteres på foreldremøte i mars.

Målgruppe:

Barn i alderen 0-6 år.

Kriterier/vilkår:
Link til søknadsskjema 2018/2019 og 2019/2020
Priser:

Betalingsregulativ 2019

Informasjon:

Bakkely barnehage Haugatun barnehage
Grøtnes barnehage Labbetuss barnehage
Svanem barnehage Vinje barnehage
Ven barnehage

Samarbeids-
partnere:

PP-tjenesten
Grunnskolen
Helsestasjonen
Barnevern
Utdanningsinstitusjoner

Veiledning:

Informasjon om barnehagetilbudet kan en få ved å henvende seg til rådmannskonntoret eller til den enkelte barnehage.

Søknadsfrist:

Det kan søkes hele året.

Hovedopptak er hvert år fra 1. august med en søknadsfrist 1. mars.

Sendes til:

Hemne kommune Rådmannskontoret 7200 Kyrksæterøra eller til den enkelte barnehage.

Behandling:

Vedtak om opptak i barnehage fattes av enhetsleder/ styrer i barnehagen.

Saksbehandlingstid:

Ved hovedopptak ca. 1 måned. Ellers i året ca. 14 dager.

Klagemulighet:

Avslag eller delvis avslag på opptak kan påklages til Hemne kommune. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen må være begrunnet og det må angis konkret hva det klages over. Klagen behandles i kommunens klagenemnd.

Krav til oss:

Søknaden skal behandles og det skal fattes enkeltvedtak innen 4 uker. Vi skal planlegge og utforme tilbudet i samarbeid med søker og mottaker.

Krav til søker:

Skriftlig søknad med nødvendig vedlegg.

Hvis vi svikter:

Kontakt med saksbehandler for mulig endringer.