A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Bygging av landbruksveier

Tjenesteikon

Formål:

Formålet er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Bygging og ombygging av landbruksveier.

Målgruppe:

Jord- og skogbrukere

Kriterier/vilkår:
Søknad skal skje på fastsatt skjema, og være undertegnet av hjemmelshaver (-e).
Priser:

Tjenesten er ikke gebyrbelagt

Informasjon:

Med veier for landbruksformål (landbruksveier) menes bilveier og traktorveier som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift og som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av Landbruksdepartementet.

For bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier er det søknadsplikt og krav om godkjenning. Dette innebærer at bygging eller ombygging av landbruksveier ikke kan settes i gang før søknaden er godkjent av kommunen.

Formålet med forskriften er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Trøndelag

Veiledning:
Saksbehandler, skjema, normaler for landbruksveier
Vedlegg:

Kart må vedlegges

Søknadsfrist:
Søknaden må sendes i god tid før det er planlagt å bygge ny veg.
Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

E-post !

Behandling:

Enkle veier behandles administrativt. Ukurante og omfattende veiprosjekter behandles politisk av Teknisk, Landbruk, Miljø

Saksbehandlingstid:
Søknaden behandles av Hemne Kommune. Før vedtak treffes skal kommunen innhente nødvendige uttalelser, med uttalefrist minimum 1 måned.
Klagemulighet:

Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Klagefrist er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.