A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Hjemmesykepleie

Tjenesteikon

Formål:

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Hjemmesykepleien skal gi sykepleiefaglig bistand ved kort eller langvarig sykdom og skal arbeide forebyggende for å redusere pleiebehovet og for å styrke egenomsorgen.

Målgruppe:

Akutt eller kronisk syke som bor eller oppholder seg i Hemne kommune

Kriterier/vilkår:

Hjemmesykepleie tildeles de som har akutt/eller kronisk sykdom eller funksjonshemming. Disse har krav på sykepleie i eget hjem etter en behovsvurdering

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Hjemmesykepleien har døgnkontinuerlig tjeneste.

Samarbeids-
partnere:

Øvrige personell i pleie og omsorgsavdelingen

Legetjenesten, Sykehjemmet

Veiledning:

Søknad kan skje skriftlig eller muntlig. Denne kan fremmes av brukeren selv, lege, sykehus, familie eller naboer. Bruker skal alltid være orientert og gitt tillatelse til henvendelsen.

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist

Sendes til:

Hemne kommune Enhet for pleie- og omsorg Helsetunvn. 13 7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Tildeling av hjemmsykepleie skjer adminitrativt.

Saksbehandlingstid:

Henvendelsen behandles umiddelbart

Klagemulighet:

Klagen sendes til den instans i kommune som behandlet søknaden.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkesmannen som avgjør klagesaken i siste omgang. Klagefristen er 3 uker etter mottatt melding om vedtak.

Krav til oss:

Hjelpebehovet vurderes fortløpende. Hjelp tildeles etter individuelle vurderinger.

Krav til søker:

At du søker på tjenesten muntlig eller skriftlig og at du samtykker til IPLOS registrering

Hvis vi svikter:

Kan du klage på tjenesten

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:
Relaterte tjenester:
Influensavaksinering
Legetjeneste
Legevakt
Matservering/ombringing
Omsorgslønn
Praktisk bistand
Psykisk helsearbeid
Trygghetsalarm
Lenker:
Lovverk/planer:
Pasient og brukerrettighetsloven
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forvaltningsloven