A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Praktisk bistand

Tjenesteikon

Formål:

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Praktisk bistand er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp, miljøarbeid og annen hjelpevirksomhet som skal bidra til at den enkelte bruker skal greie mest mulig selv.

Praktisk bistand i hjemmet;

- egenomsorg og personlig stell

- opplæring i dagliglivets gjøremål

- rengjøring

- sengeskift

- klesvask

- oppvask

- annen praktisk tilrettelegging

Det ytes ikke bistand til rundvask.

Ved annen storrengjøring avtales dette på forhånd, slik at det kan avtales hjelp av hjemmehjelpsvaktmester for banking og lufting av tepper.

Det ytes normalt heller ikke hjelp til innkjøp, der det finnes tilbud for ombringing av varer.

Målgruppe:

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen som har behov for praktisk bistand for å kunne bo eller oppholde seg i egen heim.

Kriterier/vilkår:

All hjelp tildeles etter individuell vurdering, og hjelpebehovet vurderes fortløpende. Det blir lagt vekt på den enkelte brukers situasjon og hva denne kan greie selv.

- Helsetilstand

- Funksjonshemming

- Om bolig er hensiktsmessig

 

Priser:

Viser til fastsatt betalingsregulativ

Samarbeids-
partnere:

Hjemmesykepleie, Tjenesten for psykisk helsearbeid, Ergoterapitjenesten

Veiledning:

Ved henvendelse til enhet for pleie- og omsorg vil det bli gitt informasjon om kommunens helhetlige tilbud og hva en kan forvente av hjelp ut fra en foreløpig muntlig gjennomgang av situasjonen. Det gis veiledning i skriving av søknad og behov for evt. vedlegg. Hjemmebesøk kan avtales.

Vedlegg:

Funksjonsvurdering /IPLOS registrering

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist

Sendes til:

Hemne kommune

Enhet for pleie- og omsorg

Helsetunvn. 13

7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Administrativ behandling.

Saksbehandlingstid:

Fra akutt til maksimalt 14 dager.

Klagemulighet:

Avslag eller delvis avslag kan påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Det må angis hva hva det konkret klages over. Klagen leveres enhet for pleie- og omsorg som også kan gi veiledning ved behov.

Se Lov om pasient -og brukerrettigheter kap. 7

Krav til oss:

Hjemmesykepleien vil avlegge besøk for å vurdere hjelpebehovet. Her kartlegges brukerens situasjon gjennom IPLOS. Vi forplikter oss til å fatte klare vedtak hvor det oppgis konkret hva en får hjelp til og hvor ofte / hvor mye. Vi forplikter oss også til klare avtaler om oppmøtetidspunkt.

Krav til søker:

Søker må bidra med nødvendige opplysninger for at enhet for pleie- og omsorg skal kunne vurdere behovet. Søker må også være villig til å legge forholdene til rette for at hjemmehjelp skal kunne utføre sine oppgaver med minst mulig fysisk belastning. Bruker må være til stede som avtalt når bistand skal gis. Avtalebrudd medfører allikevel at bruker må betale for avtalt time.

Hvis vi svikter:

Med svikt menes at kommunen ikke holder avtale om oppmøte og bistand uten at varsel er gitt med rimelig frist. I dette tilfelle vil bruker få kompensert timen uten ekstra kostnad.

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post

Skjema:
Relaterte tjenester:
Hjemmesykepleie
Personlig assistent
Praktisk bistand
Lenker:
Lovverk/planer:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient og brukerrettighetsloven