A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Barnevern

Tjenesteikon

Formål:

Gi barn rett hjelp i rett tid.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Formålet med tjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

 

Målgruppe:

Tiltak kan iverksettes for alle barn under 18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom den unge samtykker, kan tiltak som er iverksatt før fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 23 år.

Kriterier/vilkår:

Alle kan henvende seg til barnevernstjenesten på vegne av barn og unge, der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven.

Barnevernstjenesten vurderer ved mottak av meldingene om de gir grunnlag for undersøkelse og kan først iverksette tiltak etter gjennomført undersøkelse.

Priser:

Kostnader ved tjenester og tiltak etter barnevernloven dekkes av kommunen. Det er likevel et unntak dersom det anses som rimelig ut fra foreldrenes økonomiske situasjon et foreldrene helt eller delvis dekker utgiftene for tiltakene.

Informasjon:

I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar etter "Lov om barnevernstjenester". Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid som:

- gi råd og veiledning

- treffe vedtak i henhold til loven

- forberede saker for behandling i Fylkesnemnda for sosiale saker i   Sør-Trøndelag

- iverksette og følge opp vedtak

Barnevernstjenesten iverksetter både hjelpetiltak og omsorgstiltak. De vanligste hjelpetiltakene er støttekontakt, besøkshjem, hjemmekonsulent, tilsynsfører, barnehageplass og støtte til fritidsaktiviteter. Hjelpetiltak er ment å bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter. Alle hjelpetiltak skal skje i samarbeid med barnet/ungdommen og deres foreldre og kan bare gjennomføres med samtykke fra foreldrene.

Omsorgstiltak som fosterhjem og institusjon iverksettes for barn og ungdom, som p.g.a. omsorgsproblemer eller atferdsproblemer ikke kan bo sammen med sine foreldre/familie, enten for en kortere eller lengre periode.

Barnevernstjenesten samarbeider med andre virksomheter slik som helsestasjon, PPT, skoler og barnehager, noe som er ment å bidra til at barna blir sikret mest mulig helhetlig hjelp.

Barnevernstjenesten behandler også søknader om adopsjon av barn og gjennomfører på vegne av Fylkesmannen mekling mellom foreldre etter barneloven og ekteskapsloven.

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Veiledning:
Alle som ser at et barn har særlig behov for det, kan melde fra til barneverntjenesten om at barnet trenger bistand. Meldingen kan skje skriftlig, telefonisk eller ved oppmøte.
Vedlegg:

Ingen særskilte vedlegg er nødvendig

Søknadsfrist:
Ingen, saker behandles fortløpende
Sendes til:

Hemne kommune

Enhet for barnevern

Behandling:
Barnevernet i kommunen.
Saksbehandlingstid:
En melding skal behandles innen en uke. En undersøkelse i barnevernet skal være ferdig innen 3 mnd.
Klagemulighet:
Klage rettes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og sendes via barnevernstjenesten
Krav til oss:

Arbeide etter gjeldende lover, forskrifter, sentrale føringer og kvalitetsprosedyrer for tjenesten.

Krav til søker:

Alle som bor eller oppholder seg i Hemne kan søke bistand.

Hvis vi svikter:

Klageinstans: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag via barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Mona Forren

Skjema:
Relaterte tjenester:
Avlastning barn og unge
Grunnskole
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Legevakt
Mekling ved separasjon og skilsmisse
Tolk
Lenker:
BUFetat
Easyfind
Familievernkontoret
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Rustelefonen
Snillfjord kommune
Utlendingedirektoratet
Lovverk/planer:
Barnevernloven
Barnelova
Barnets talsperson i fylkesnemnda
Bortfall av taushetsplikt i barnevernsaker
Fosterhjem - forskrift
Refusjon fra kommunen ved opphold i barneverninstitusjon
Internkontroll barnevernet
Konsekvensnalyse - felles sosial og barneverntjeneste Hemne og Snillfjord
Organisasjonsplan administrasjon
Politisk organisasjonsplan
Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag.
Helsepersonelloven
Opplæringsloven
Barnehageloven