A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Deling av grunneiendom

Tjenesteikon

Formål:

Behandling av søknader om deling av eiendom

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Ved søknad om deling av eiendom skal det foretas en vurdering av om samtykke skal gis, hvor det bl.a. skal tas hensyn til om deling vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, godkjente planer som foreligger for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

Plan- og bygningsloven er den sentrale loven for styring av arealbruk og byggesaksbehandling. Planlegging etter plan- og bygningsloven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Gjennom planlegging skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet.

Godkjente planer er resultatet av grundige avveininger av ulike hensyn. Ved søknader om fradeling av nye parseller som er i strid med gjeldende plan (reguleringsplan, kommuneplan m.v.), må søknaden behandles som en dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven §19. Dersom det foreligger "særlig grunn", kan dispensasjon innvilges.

Målgruppe:
Hjemmelshavere
Kriterier/vilkår:
Søknad skal skje på fastsatt skjema, og være undertegnet av hjemmelshaver, evt. med fullmakt
Priser:
Saksbehandlingsgebyr for søknad om deling varierer etter type sak. Se kommunens nettside "Hemne kommune" - "selvbetjening" - "Priser på tjenester"
Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune

Vedlegg:

Sammen med søknaden (fastsatt skjema) skal det ligge kvittering for sendt nabovarsel (gjenpart av nabovarsel) og kart som viser ønsket fradeling.

Søknadsfrist:
Ingen
Sendes til:

Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra

E-post

Behandling:
Politisk eller administrativ behandling avhengig av søknadens innhold og kompleksitet.
Saksbehandlingstid:
Avhengig av sakens kompleksitet.
Klagemulighet:
Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.